Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σημαντικά χρέη για πολύ παλιές κλήσεις σε δήμους και αδυνατούν να πληρώσουν. Όμως, δεν είναι όλες οι κλήσεις νόμιμες.

Όσες κλήσεις δεν αναγράφουν όλα τα στοιχεία πάνω σωστά είναι άκυρες.

Οδήμος Ρεθύμνου διέγραψε κλήσεις από πολίτη που έκανε ένσταση σε 20 κλήσεις επειδή δεν ανέφεραν σε ποιά οδό έγινε η παράβαση με την οικονομική υπηρεσία να προτείνει βάση σχετικών νομών την διαγραφή τους.

Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι οι πιο πολλές παλιές κλήσεις δεν ανάφεραν πάνω όλα τα απαιτούμενα στοιχεια. Συνήθως έγραφαν μόνο το πόσο του προστίμου και την ημερομηνία.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Ρεθύμνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή βεβαιωμένων ανάλογων οφειλών στο Ρέθυμνο σε γνωστό δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Οικονομικής Υπηρεσίας Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης

ΘΕΜΑ: Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, τα υπ’ αριθμόν 37221/11.11.2014 και 5463/12.03.2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1259/15/544883/27.03.2015 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων παραμένει στο Δήμο Ρεθύμνου μόνο για τις πράξεις που εκπορεύονται από αρμοδιότητες που έχει διατηρήσει (αφορούν σε παραβάσεις στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με την με αριθμό 476/30.07.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης).

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», κάθε είδους χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Με τα υπ’ αρ. 00220/2018 και 00221/2018 τριπλότυπα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων από την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία οι υπ’ αρ. 108633/16-4-2013, 99094/10-1-2012 100287/2-3-2012 και 111816/26-4-2013 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης και οι υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης συνολικού ποσού 1.425,00€, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ........... σε βάρος του κου Β**** Γ***** του Α******.

Η ανωτέρω οφειλή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής βεβαιώθηκε ταμειακά. Ο κος Β**** Γ***** του Α****** με Α.Φ.Μ. ........, υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας την με αρ. πρωτ. 10958/24-4-2018 αίτηση με την οποία ζητά τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του με τις προαναφερόμενες εκθέσεις / πράξεις βεβαίωσης παράβασης καθώς σε αυτές δεν προσδιορίζεται η ακριβής θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής του αριθμού της οδού.

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια αρχή (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου) η οποία με το υπ’ αρ. πρωτ. 2516/5/202-α΄/26-9-2018 (αρ. πρωτ. Δ. Ρεθύμνης 25768/1-10-2018) έγγραφό της ανακαλεί τις υπ’ αρ. 99094/10-1-2012 και 100287/2-3-2012 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και τις υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας καθότι σε αυτές αναγράφονται λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης και του μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2515/5/64/11-7-2007 (ΦΕΚ 1306Β΄) Κ.Υ.Α. (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του Κ.Ο.Κ. (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης), ζητούμε (α) την διαγραφή του ποσού των 1.385,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τον κο ΒΛΑΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. .......... λόγω ανάκλησης των τίτλων βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή (βλ. παρ. 4) και (β) την ανάκληση των με αριθμό 108633/16-4-2013 και 111816/26-4-2013 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης λόγω μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης αντίστοιχα και τη διαγραφή των προστίμων ύψους 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που επιβληθήκαν δυνάμει αυτών.

Ρέθυμνο 4 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΈΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ

1. Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To άρθρο Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις εμφανίστηκε στον Αγώνας της Κρήτης.

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Η Κρήτη στους 3 κορυφαίους προορισμούς χαλάρωσης και διασκέδασης
Ιχνηλασιμότητα στο λάδι για την πάταξη της νοθείας
Πόλεμοι στο προϊστορικό Αιγαίο: Πόσο φιλειρηνικοί ήταν στα αλήθεια οι Μινωίτες;
Η χήρα του καρδιολόγου μιλά σε εκπομπή μετά την καταδίκη της (Video)
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. – ΠΕΔΙΑΔΑ Α.Ο. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕΛΙΚΟ : 78-55
ΤΩΡΑ: Άγριο πιστολίδι σε χωριό του Δήμου Κισσάμου – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
Ημερίδα «Δικαίωμα και Ευθύνη για το Περιβάλλον»
Ανάβουν και πάλι τα «κόκκινα φανάρια» στο Ρέθυμνο
Ανοιξιάτικος ο καιρός στην Κρήτη
Έφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Κεφαλογιάννης
Εκοιμήθη ο παπα «ΓΑΛΕΖΟΣ» Χιωτάκης απο τα Νομικιανά Σφακίων
Ο έμπιστος του Βενιζέλου Ρεθυμνιώτης οπλαρχηγός Στυλιανός Γαλερός
Έρευνα: Aυτά είναι τα επικίνδυνα περάσματα του Γεροπόταμου στην κάτω Μεσαρά
Ισόβια στη χήρα και τον εραστή για τη δολοφονία του καρδιολόγου
Μια «μεγάλη συγγνώμη» για τον χαμό της οικογένειας στον Γεροπόταμο - ΦΩΤΟ
Φρικτός θάνατος ηλικιωμένου στα Χανιά
Βρήκαν ποιοι έκλεψαν το λάδι
Σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του καρδιολόγου από τη Σητεία
Αρτεμισία: Αυτό το κρητικό βότανο καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα!
ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκροί εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι
Και ξαφνικά στο δρόμο μια...ελιά!
Αυτή είναι η τετραμελής οικογένεια που αγνοείται στην Κρήτη – Με αμείωτη ένταση παρά το σκοτάδι οι έρευνες για τους 4 αγνοούμενους (pics, vids)
Ὁ ἥρωας πού ἔκανε τό κορμί του κοντάρι γιά τήν σημαία
Συνελήφθη εκπαιδευτικός στην Ιεράπετρα, για ασέλγεια σε μαθήτριες!
ΕΚΤΑΚΤΟ: Βρέθηκε εξάρτημα ΙΧ – Ελέγχεται αν ανήκει στο όχημα με τους 4 αγνοούμενους στη Κρήτη (pics)
Με ναρκωτικά πιάστηκε 57χρονος
Με ηρωίνη συνελήφθη ένας 32χρονος
Θλίψη: Νεκρή πρίν απο λίγο η σπουδαία Ελληνίδα Βικτώρια Θεοδώρου
Εξπρές διαδικασίες για το νέο ΒΟΑΚ - Το Μάρτιο τα καλά νέα
Δύο Ι.Χ έπεσαν σε ανοιχτό φρεάτιο στο δρόμο Μοίρες-Τυμπάκι
Παίρνουν μέτρα για να μην εξαφανιστούν οι ασκορδουλάκοι
Η Χειρουργική Κλινική επέστρεψε στο δεύτερο όροφο
Συνάντηση στη Σητεία για την προστασία των Οικοσυστημάτων
Τροποποίησαν τα δρομολόγιά τους τα πλοία
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΛΥΚΤΟΣ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ & ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Συνάντηση Νίκου Καραμανωλάκη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Δεν αναχώρησαν τελικά τα πλοία
Πότε και πώς θα παραχωρηθεί γη σε ανέργους και φτωχούς αγρότες
Συνάντηση για την ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε)
Η προτεινόμενη διάρθρωση του νέου πανεπιστημίου Κρήτης
Έρχονται 940 προσλήψεις για τη δακοκτονία
Ζημιές σε ελαιοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ηρακλείου από μειωμένη παραγωγή- ακαρπία, λόγω ανομβρίας, απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου
Για 9η χρονιά «The Crete Trip 2019» για την ανάδειξη της κουλτούρας της Κρήτης
Στο εδώλιο το ζευγάρι των εραστών για τη δολοφονία του καρδιολόγου στη Σητεία
Κατηγορούμενος στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη (vid)
Κατηγορούμενος στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη (vid)
«Ευθύνεστε για την αποτυχία της δακοκτονίας και οφείλετε να εξασφαλίσετε αποζημίωση στους ελαιοπαραγωγούς για το χαμένο εισόδημα»
«Έπεσαν έξω» οι εκτιμήσεις για την παραγωγή λαδιού
Εγκρίθηκε ο κανονισμός για τη διαχείριση του νερού άρδευσης
Ένα νέο είδος εισβολέα σκαθαριού εντόπισαν οι ερευνητές στην Κρήτη
Εμμανουήλ Τσουδερός -«Οραματίζομαι την Ελλάδα… μεγαλυτέραν και υπερήφανον, περιλαμβάνουσα και την Βόρειον ΄Ηπειρον, την Μακεδονίαν, την Θράκην, την Δωδεκάνησο και την Κύπρον»
Κρήτη: Θείος και ανηψιός τσακώθηκαν με αποτέλεσμα να πέσουν πιστολιές
Αποζημιώσεις για κακοκαιρία - λειψυδρία - 120.000 ευρώ σε δήμο της Κρήτης
Η συζήτηση
"Τελεσίγραφο" στους δήμους να στείλουν τα αποθεματικά τους στην ΤτΕ
Μεγάλη υστέρηση στις βροχοπτώσεις στην ανατολική σε σχέση με τη δυτική Κρήτη
Ανακοίνωση της αντιπεριφερειάρχου Λασιθίου σχετικά με τις εξελίξεις στο ΤΕΙ Κρήτης
Νίκος Ξυλούρης -Ο «Αρχάγγελος» της ελληνικής μουσικής (βίντεο)
Στην Σητεία ο Στέλιος Παρλιάρος
Κατακόρυφα έπεσαν τα έσοδα από το λάδι, σημαντικό μέρος του προβλήματος οφείλεται στη δακοκτονία
Το ΤΕΙ να μείνει στην Σητεία
ΤΕΙ Σητείας- παίζουμε με τη φωτιά
Ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Κουρουπάκης συμμετείχε σε ημεριδα της περιφέρειας Κρήτης προκειμένου νά ενημερωθεί γιά τά νέα προγράμματα πού αφορούν τήν διαχείρηση τών απορριμάτων από τούς Δήμους
Πιο κοντά στην υλοποίηση των υδατοδρομίων -Τι θα γίνει στην Κρήτη
Δήμαρχος Σητείας: «Πέφτει στο κενό η ευκαιρία να ενισχυθεί ο Ν. Λασιθίου»
Πως ... γεμίζει το Φράγμα Αποσελέμη - Εντυπωσιακό βίντεο!
Σημαντική εξέλιξη για τους αγρότες του Λασιθίου, γίνεται πράξη το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη
Ένοχος ερήμην ο 46χρονος που έκαψε με... οξύ 6 εργάτες στο Λασίθι
Το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Κρήτης
Σάλος στα Χανιά: Επιχείρηση έκανε… “προξενιά” σε ηλικιωμένους και τους έτρωγε λεφτά
Ζαρός, ένα πανέμορφο και γραφικό κεφαλοχώρι του Ηρακλείου (pics)
Θρήνος για τον χαμό της 6χρονης στην Κρήτη – Τι είπε ο συντετριμμένος πατέρας της
Θρήνος για τον χαμό της 6χρονης στην Κρήτη – Τι είπε ο συντετριμμένος πατέρας της
Σε κλοιό της αφρικανικής σκόνης και πάλι η Κρήτη - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα;
Πλήθος προσκυνητών στον Αγιο Ισίδωρο (Video)
Τελικά, πόσους τουρίστες θέλουμε; Τα προβλήματα & οι λύσεις για την Κρήτη
Διπλώματα Οδήγησης: Απέχουν οι Εξεταστές, σε απόγνωση οι Εκπαιδευτές(βιντεο-φωτο)
Δεύτερος γύρος ερευνών για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης
Απίστευτες εικόνες! Πήρε παραμάζωμα τραπέζια και καρέκλες στα Χανιά (pics)
Απίστευτες εικόνες! Πήρε παραμάζωμα τραπέζια και καρέκλες στα Χανιά (pics)
Νέος αέρας ανανέωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση της ΝΔ!
Φεβρουάριος 2019: Καλό Μήνα!
Αμπάς: O καταρράκτης που προκαλεί δέος! (βίντεο)
Μ. Χαιρέτης: Το σχέδιο της ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας
Στα βιβλιάρια οι αποζημιώσεις για τους αγρότες - Ποιοι δεν θα πάρουν χρήματα
Κώστας Μουντάκης -Ό,τι άγγιζε του ‘δινε νέα πνοή κι ας είχε πίσω του παράδοση αιώνων