Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία.

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε στο Ηράκλειο σε συνεδρίαση το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο γραφείο του Πρύτανη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 9241/Φ20/15-11-2018 πρόσκληση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης Νικολάου Κατσαράκη. 
Παρόντες Θρασύβουλος Μανιός Αντιπρύτανης, ως Προεδρεύων (λόγω απουσίας του Πρύτανη) Εμμανουήλ Δρακάκης Αντιπρύτανης Νεκτάριος Παπαδογιάννης Αντιπρύτανης Χρήστος Φλώρος Αντιπρύτανης Αντώνιος Παντελάκης Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων Απόντες 
Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα. Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 

Θέμα 11 ο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

4. Την με αρ. πρωτ. 662/Φ20/31-01-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ7Σ4691Ο3-ΠΕΓ) απόφαση του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης».

 5. Την απόφαση της Συγκλήτου με αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».

 6. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα «Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018). 2 

7. Την με ημερομηνία 15-11-2018 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία». 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Αποφάσισε 
Την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, ως εξής: 

Αντικείμενο 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, διατηρεί Τμήματά του σε πέντε πόλεις της Κρήτης, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. Το πρόβλημα στέγασης των φοιτητών σε όλες αυτές τις πόλεις είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς η επέκταση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου και η νέα μορφή σύντομης ενοικίασης οικιών (βλέπε Air BNB) λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις ανάγκες των φοιτητών. Το ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα απόκτησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Ιδρύματος, κτήρια ικανοποιητικού μεγέθους για την ανάπτυξη Φοιτητικών Εστιών, αλλά και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών καθηγητών ή και ερευνητών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, στις πόλεις του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Σητείας.

 Διαδικασία 
Η διαδικασία πρόκειται να λάβει χώρα σε δύο στάδια. Στο πρώτο, που υλοποιείται μέσω της παρούσας πρόσκλησης, θα εντοπιστούν πιθανά κτήρια και η δυνατότητα απόκτησής τους. Έμφαση θα δοθεί στη διαθεσιμότητα / ενδιαφέρον από πλευράς ιδιοκτήτη, τη θέση, το μέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία, την τακτοποίηση κ.ο.κ. (βλέπε απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής). Σε αυτή τη φάση η εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία επιλογής, όσο κυρίως ότι τα κτήρια θα μπορέσουν να περάσουν στην Ιδιοκτησία του Ιδρύματος χωρίς νομικά προβλήματα, αλλά και ότι τεχνικά και λειτουργικά πληρούν τις ανάγκες για τις οποίες θα αποκτηθούν. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η εκτίμηση του κόστους και χρόνου μετατροπής τους σε χώρους φιλοξενίας. Στη συνέχεια με βάση τις προτάσεις που θα έχουν συλλεχθεί, το ΤΕΙ Κρήτης εξετάζει τη δυνατότητα δέσμευσης κεφαλαίων από το ΠΔΕ για να προχωρήσει σε προκήρυξη με βάση τη διαδικασία της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (δεύτερο μέρος της διαδικασίας). Τα αποτελέσματα της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας πολυκριτηριακής μεθόδου βαθμολογίας, που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική ποιοτική αξιολόγηση των κτηρίων. Στη συνέχεια η προσφερόμενη τιμή θα συνδυαστεί με τη βαθμολογία, ενώ η τελική απόφαση θα βασιστεί και στην οικονομική αξία, όπως θα εκτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Στον ανοιχτό και διεθνή διαγωνισμό που θα σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2019, θα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και ιδιοκτήτες κτηρίων που δεν συμμετείχαν στην 1η φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής 
Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Νομικά τακτοποιημένο κτήριο με το σύνολο των απαιτούμενων αδειών. 

2. Ελάχιστη επιφάνεια κτηρίου 500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 300 m 2 για το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. 3 

3. Μέγιστη επιφάνεια κτηρίου 2.500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 1.500 m 2 για το Ρέθυμνο,τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.

 4. Η χωροθέτηση του κτηρίου εντός των ορίων των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων: α. Για το Ηράκλειο: (α) Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου (Ηράκλειο), (β) Δήμος Μαλεβιζίου, Δημοτική Ενότητα Γαζίου (Γάζι) β. Για τα Χανιά: Δήμος Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων (Χανιά) γ. Για το Ρέθυμνο: Δήμος Ρεθύμνης, Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης (Ρέθυμνο) δ. Για τον Άγιο Νικόλαο: Δήμος Αγίου Νικολάου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (Αγ. Νικόλαος) ε. Για τη Σητεία: Δήμος Σητείας, Δημοτική Ενότητα Σητείας (Σητεία) 

5. Ακριβής διεύθυνση καθώς θα εκτιμηθεί η σύνδεσή του με τους χώρους εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης μέσα από ασφαλές οδικό δίκτυο και κυρίως μέσα από υφιστάμενη γραμμή των τοπικών αστικών λεωφορείων. 

6. Ιδιοκτησιακή κατάσταση και διαθεσιμότητα προς πώληση. Τα βασικά κριτήρια θα είναι με σειρά προτεραιότητας και σχετικής βαρύτητας: 1. Η νομική υπόσταση του κτηρίου 2. Ηλικία κτηρίου (χρόνος αποπεράτωσης στατικού φορέα) 3. Διαθέσιμη επιφάνεια 4. Θέση και ευκολία πρόσβασης από και προς τα κτήρια του ΤΕΙ Κρήτης σε κάθε πόλη 5. Γενική κατάσταση, εκτιμώμενο κόστος διαμόρφωσης και απαιτούμενος χρόνος Έγγραφα και πιστοποιητικά αξιολόγησης 

Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι τα εξής: 

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του κτηρίου καθώς και μια επιστολή των ιδιοκτητών ότι ενδιαφέρονται να προβούν στην πώληση του συγκεκριμένου κτηρίου. 

2. Άδεια Δόμησης και λοιπές αδειοδοτήσεις 

3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις –όψεις –τομές ) κ.λπ. 1:100 

4. Κατάλογος εμβαδών ανά χρήση χώρων 

5. Φωτογραφική αποτύπωση 6. Σύντομη Περιγραφή Κτηρίων που θα προτείνονται: α. Είδος κτηρίου και περιγραφή χώρων με την υφιστάμενη χρήση τους και εμβαδομέτρησή τους. β. Υποδομές Η/Μ και χώροι εσωτερικής διακίνησης –ανελκυστήρες αναβατόρια- κλιμακοστάσια γ. Πιθανοί χώροι στάθμευσης και ακάλυπτου χώρου δ. Πιθανοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιτροπή αξιολόγησης 

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις θα αποτελείται από τους: - Θρασύβουλο Μανιό, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, που θα Προεδρεύει - Εμμανουήλ Δρακάκη, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας - Ιωάννη Βαρδιάμπαση, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών - Στυλιανό Παπαδάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - Βασίλειο Ζαφειρόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας - Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. - Χαράλαμπο Κουτρούλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης - Ειρήνη Τζανάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών του ΤΕΙ Κρήτης - Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 4 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και τη διαδικασία συλλογής των προτάσεων και παροχής διευκρινήσεων θα αναλάβει το στέλεχος της ΔΤΥ του ΤΕΙ Κρήτης, Ερμιόνη Γιαλύτη (2810 379376). 

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ψηφιακά μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019, στην ιστοσελίδα https://eforms.edu.teicrete.gr/agoraKtiriou. Ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει αριθμό ταυτοποίησης της προσφοράς του και θα υποβάλει ψηφιακά το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης που αφορά την προσφορά. Το συνολικό μέγεθος των σχετικών αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜΒ). Ακριβές απόσπασμα

 Η Γραμματέας Μαρία Μούντη

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Οδικά έργα προϋπολογισμού 550.000 ευρώ στους δήμους Αποκορώνου και Αμαρίου
Άμεσα στο νέο ΕΣΠΑ οι κόμβοι Αρκαλοχωρίου και Κουνάβων!
Ικανοποίηση στη Μονή Τοπλού για το Προεδρικό Διάταγμα για την επένδυση
Το λάδι της Κριτσάς εντυπωσίασε στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης
Οδικά έργα προϋπολογισμού 550.000 ευρώ στους δήμους Αποκορώνου και Αμαρίου
Η παραίσθηση που κράτησε ζωντανό τον Νορβηγό που χάθηκε στα Λευκά Όρη
Υψηλός ανταγωνισμός στον 2ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου- Τα προϊόντα που διακρίθηκαν
Άμεσα στο νέο ΕΣΠΑ οι κόμβοι Αρκαλοχωρίου και Κουνάβων!
Ποια είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται για τους πρόσφυγες
Έρχεται στην Κρήτη σκόνη από την Αφρική- Πώς θα προφυλαχθείτε
Έρχεται στην Κρήτη σκόνη από την Αφρική- Πώς θα προφυλαχθείτε
«Ο ρόλος της Κρήτης στο προσφυγικό»- Τι είπαν οι Δήμαρχοι με τον Γιάννη Μουζάλα
«Ο ρόλος της Κρήτης στο προσφυγικό»- Τι είπαν οι Δήμαρχοι με τον Γιάννη Μουζάλα
Nέα αναβολή στη δίκη των δώδεκα για τη νέα παραλιακή στη Νέα Αλικαρνασσό
Ο Δήμος Σητείας καλεί τους δημότες να στηρίξουν οικονομικά το 8 μηνών κοριτσάκι του αδικοχαμένου Κ. Γιαννακάκη
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον δρόμο της Μεσαράς - Έως 13 Απριλίου η γέφυρα στο Χαμέζι
Οι 51 πιο όμορφες παραλίες της Κρήτης (Video)
Στη Σητεία το 44ο Προσυνέδριο των Πολιτιστικών Κέντρων ΟΤΕ Κρήτης και Νήσων
Σοκάρει η επιστολή που έγραψε ο 17χρονος μαθητής πριν αυτοκτονήσει – “Λυπάμαι γι’ αυτό που πρόκειται να κάνω αλλά…”
Σοκάρει η επιστολή που έγραψε ο 17χρονος μαθητής πριν αυτοκτονήσει – “Λυπάμαι γι’ αυτό που πρόκειται να κάνω αλλά…”
Οι στοιχειωμένοι θησαυροί της Κρήτης…
Αντιδρά η Τουρκία στην εγκατάσταση ραντάρ στην Κρήτη
Εφαρμόζουν το σχέδιο «Γαλάζια Πατρίδα» οι Τούρκοι: Κομάντος SAS άπλωσαν την τουρκική σημαία στο βυθό της Σούδας
Εφαρμόζουν το σχέδιο «Γαλάζια Πατρίδα» οι Τούρκοι: Κομάντος SAS άπλωσαν την τουρκική σημαία στο βυθό της Σούδας
Τον Μάρτιο του... 2020 η δίκη για τον Μινωικό Κούρο αξίας 1,3 εκ. €
Μαθήτρια από τη Σητεία βραβεύθηκε στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
Πατέρας ζητά τη βοήθεια των κρητικών, για το παιδί του (Video)
Οι ελιγμοί του τρόμου σε δρόμους «κόλαση» στην Κρήτη (Video)
Μεγάλο καλώδιο Κρήτης: Στην αντεπίθεση πέρασε η EuroAsia Interconnector
Ελπίδες για την τσικουδιά - Ανάμικτα αισθήματα για τους καζανάρηδες
Επιτυχίες του Συλλόγου Αντισφαίρισης Σητείας στο Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Τένις Ε3
Σήμερα η δίκη για τον μινωικό κούρο του 1,3 εκατ. ευρώ
Καζάνι που βράζει η Κρήτη - "Εξαφανίζεται" η ρακή
Χτύπησε τον γιο του επειδή δεν ήπιε την… κούπα
«Εξαφανίζουν» τη ρακή – Αφαιρούν τη λέξη τσικουδιά
Οπλοκατοχή στην Κρήτη – Η εκπομπή “360°” συναντούν στα χωριά της Κρήτης ανθρώπους που έχουν μάθει να ζουν με τα όπλα (vid)
Οπλοκατοχή στην Κρήτη – Η εκπομπή “360°” συναντούν στα χωριά της Κρήτης ανθρώπους που έχουν μάθει να ζουν με τα όπλα (vid)
Ο 25χρονος Μάριος από το Ηράκλειο Κρήτης χρειάζεται την βοήθεια όλων μας
Ο 25χρονος Μάριος από το Ηράκλειο Κρήτης χρειάζεται την βοήθεια όλων μας
Κρητικοπούλα τραγουδά «Ερωτόκριτο» στο Ευρωκοινοβούλιο (βίντεο)
Λάδι: Μειωμένη η παραγωγή στην Κρήτη - «Σαρώνει» η Ισπανία
Νέα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένων – Τους ζητούν μεγάλα ποσά για δήθεν τροχαία
Ο καιρός στην Κρήτη - Επιτέλους... άνοιξη
Αυτό είναι το σχέδιο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Κρήτης
Αλλαγές στο ανάγλυφο της Κρήτης προκάλεσαν οι βροχές
Παράταση για τις δηλώσεις ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο στο νομό Λασιθίου
Υπόμνημα ΣΕΔΗΚ για ριζική λύση του προβλήματος της Δακοκτονίας
Θα είναι μια δύσκολη χρονιά από άποψη πυρκαγιών το 2019 για το νομό Λασιθίου
Κεφαλή Μινώταυρου 7.000 χρόνων βρέθηκε στην Σερβία! Η «λατρεία των βουκρανίων» από την Κρήτη και την Θράκη στα κεντρικά Βαλκάνια
Νεαρή ΑμΕΑ “τιμώρησε” οδηγό που της απέκλεισε την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο!
Ο εμβολιασμός στα φαρμακεία «άναψε φωτιές» μεταξύ γιατρών & φαρμακοποιών Κρήτης
“Πάτωσε η Περιφέρεια Κρήτης στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ”
Αυτός είναι ο 48χρονος παιδόφιλος της Κρήτης – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Αυτός είναι ο 48χρονος παιδόφιλος της Κρήτης – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Το Brexit «χτυπά» την Κρήτη: Οι συνέπειες σε προϊόντα και τουρισμό
Τα κρητικά προϊόντα στα ξενοδοχεία του νησιού
Πρόγραμμα για αειφόρο τουρισμό στην Κρήτη
Σοκαριστικό τροχαίο στην Κρήτη: Χαροπαλεύει η μητέρα – Τραυματισμένα δυο παιδιά (pic)
200.000 τόνους σταφίδας με... κλήματα από την Κρήτη έβγαλαν οι Κινέζοι
Διαδοχικές αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αυτή την εβδομάδα
Σεισμός με το καλημέρα στην Κρήτη
Θα πωλούν την τσικουδιά τους χωρίς μεσάζοντες οι Κρητικοί
Προσοχή στους δρόμους το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας -Στήνει μπλόκα η ΕΛ.ΑΣ
Έγκλημα Σητεία: Αποδέχτηκε όλες τις κατηγορίες ο φερόμενος συζυγοκτόνος
Τέσσερις Ιεραπετρίτισες εξηγούν γιατί είναι... απίθανο πλάσμα η γυναίκα
Απολογείται σήμερα ο 36χρονος Σητειακός
Γέφυρα με τη Γερμανία τα κρητικά προϊόντα
‘Πονοκέφαλο’ προκαλεί το Κτηματολόγιο – Τρίμηνη παράταση
Το Εμιράτο της Κρήτης -Η απελευθέρωση από τους Άραβες
Εμημέρωση και προληπτικός έλεγχος για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Επιδότηση ενοικίου: Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τους δικαιούχους
Τσέχοι στην Κρήτη - Μια νέα αγορά για τον κρητικό τουρισμό
Σπαρακτική μαρτυρία της αδερφής της Κατερίνας: «Την απειλούσε με μαχαίρια»
Στα 200 εκατ. € οι ζημιές από την πρωτόγνωρη θεομηνία που «χτύπησε» την Κρήτη!
“Πνιγόμαστε!”: Ανατριχιαστικές περιγραφές από τον πατέρα που εγκλωβίστηκε με δύο παιδιά στο αυτοκίνητο του
Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 32χρονος Σητειακός που σκότωσε τη γυναίκα του (βίντεο)
Στη Σητεία περιόδευσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης Αλ. Μαρκογιαννάκης
Επί 41 ώρες έβρεχε ακατάπαυστα στην Κρήτη
Κατολίσθηση πριν το τούνελ του Βραχασίου
Μια προσφορά από τη μικρή Εύχαρι που δεν είναι πια εδώ…
Θρήνος στην Κρήτη για την νεαρή μητέρα που βρέθηκε στραγγαλισμένη
Επίσκεψη Αναπληρωτή Βρετανού Πρέσβη στη Σητεία
Σκαρώνουν απάτες παριστάνοντας τους υπάλληλους του Κτηματολογίου!
Κοιτάσματα-«μαμούθ» στην Κρήτη: Η κυβέρνηση «σαμποτάρει» τις έρευνες στην ελληνική ΑΟΖ – Σε «λήθαργο» το Μαξίμου & ο «χρυσός» περιμένει
Το ΜεΡΑ25 λέει ΟΧΙ στο αεροδρόμιο Καστελίου, ΝΑΙ σε υπερσύγχρονο ταχέος σιδηρόδρομο από τη Σητεία ως τα Χανιά
Καλά νέα για το λάδι - Χρονιά βεντέμας αναμένεται η φετινή
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Η ΚΑΠ μετά το 2020: Προκλήσεις και ευκαιρίες