Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στη Σητεία.

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 συνήλθε στο Ηράκλειο σε συνεδρίαση το Πρυτανικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο γραφείο του Πρύτανη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 9241/Φ20/15-11-2018 πρόσκληση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης Νικολάου Κατσαράκη. 
Παρόντες Θρασύβουλος Μανιός Αντιπρύτανης, ως Προεδρεύων (λόγω απουσίας του Πρύτανη) Εμμανουήλ Δρακάκης Αντιπρύτανης Νεκτάριος Παπαδογιάννης Αντιπρύτανης Χρήστος Φλώρος Αντιπρύτανης Αντώνιος Παντελάκης Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων Απόντες 
Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν υποδειχθεί από τους Συλλόγους τους, μολονότι ειδοποιήθηκαν νόμιμα. Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου ήταν η Μαρία Μούντη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 

Θέμα 11 ο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

4. Την με αρ. πρωτ. 662/Φ20/31-01-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ7Σ4691Ο3-ΠΕΓ) απόφαση του Πρύτανη με θέμα «Συγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης».

 5. Την απόφαση της Συγκλήτου με αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».

 6. Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα «Καθορισμός αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018). 2 

7. Την με ημερομηνία 15-11-2018 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία». 

8. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

Αποφάσισε 
Την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση κτηρίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, ως εξής: 

Αντικείμενο 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, διατηρεί Τμήματά του σε πέντε πόλεις της Κρήτης, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. Το πρόβλημα στέγασης των φοιτητών σε όλες αυτές τις πόλεις είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς η επέκταση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου και η νέα μορφή σύντομης ενοικίασης οικιών (βλέπε Air BNB) λειτουργούν ανταγωνιστικά με τις ανάγκες των φοιτητών. Το ΤΕΙ Κρήτης αποφάσισε να διερευνήσει τη δυνατότητα απόκτησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Ιδρύματος, κτήρια ικανοποιητικού μεγέθους για την ανάπτυξη Φοιτητικών Εστιών, αλλά και χώρων φιλοξενίας επισκεπτών καθηγητών ή και ερευνητών, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, στις πόλεις του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Σητείας.

 Διαδικασία 
Η διαδικασία πρόκειται να λάβει χώρα σε δύο στάδια. Στο πρώτο, που υλοποιείται μέσω της παρούσας πρόσκλησης, θα εντοπιστούν πιθανά κτήρια και η δυνατότητα απόκτησής τους. Έμφαση θα δοθεί στη διαθεσιμότητα / ενδιαφέρον από πλευράς ιδιοκτήτη, τη θέση, το μέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία, την τακτοποίηση κ.ο.κ. (βλέπε απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής). Σε αυτή τη φάση η εμπορική και αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία επιλογής, όσο κυρίως ότι τα κτήρια θα μπορέσουν να περάσουν στην Ιδιοκτησία του Ιδρύματος χωρίς νομικά προβλήματα, αλλά και ότι τεχνικά και λειτουργικά πληρούν τις ανάγκες για τις οποίες θα αποκτηθούν. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι και η εκτίμηση του κόστους και χρόνου μετατροπής τους σε χώρους φιλοξενίας. Στη συνέχεια με βάση τις προτάσεις που θα έχουν συλλεχθεί, το ΤΕΙ Κρήτης εξετάζει τη δυνατότητα δέσμευσης κεφαλαίων από το ΠΔΕ για να προχωρήσει σε προκήρυξη με βάση τη διαδικασία της πλέον συμφέρουσας προσφοράς (δεύτερο μέρος της διαδικασίας). Τα αποτελέσματα της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας πολυκριτηριακής μεθόδου βαθμολογίας, που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική ποιοτική αξιολόγηση των κτηρίων. Στη συνέχεια η προσφερόμενη τιμή θα συνδυαστεί με τη βαθμολογία, ενώ η τελική απόφαση θα βασιστεί και στην οικονομική αξία, όπως θα εκτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Στον ανοιχτό και διεθνή διαγωνισμό που θα σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2019, θα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και ιδιοκτήτες κτηρίων που δεν συμμετείχαν στην 1η φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια επιλογής 
Οι βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Νομικά τακτοποιημένο κτήριο με το σύνολο των απαιτούμενων αδειών. 

2. Ελάχιστη επιφάνεια κτηρίου 500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 300 m 2 για το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία. 3 

3. Μέγιστη επιφάνεια κτηρίου 2.500 m 2 για το Ηράκλειο και τα Χανιά και 1.500 m 2 για το Ρέθυμνο,τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.

 4. Η χωροθέτηση του κτηρίου εντός των ορίων των παρακάτω Δημοτικών Ενοτήτων: α. Για το Ηράκλειο: (α) Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου (Ηράκλειο), (β) Δήμος Μαλεβιζίου, Δημοτική Ενότητα Γαζίου (Γάζι) β. Για τα Χανιά: Δήμος Χανίων, Δημοτική Ενότητα Χανίων (Χανιά) γ. Για το Ρέθυμνο: Δήμος Ρεθύμνης, Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνης (Ρέθυμνο) δ. Για τον Άγιο Νικόλαο: Δήμος Αγίου Νικολάου, Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου (Αγ. Νικόλαος) ε. Για τη Σητεία: Δήμος Σητείας, Δημοτική Ενότητα Σητείας (Σητεία) 

5. Ακριβής διεύθυνση καθώς θα εκτιμηθεί η σύνδεσή του με τους χώρους εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης μέσα από ασφαλές οδικό δίκτυο και κυρίως μέσα από υφιστάμενη γραμμή των τοπικών αστικών λεωφορείων. 

6. Ιδιοκτησιακή κατάσταση και διαθεσιμότητα προς πώληση. Τα βασικά κριτήρια θα είναι με σειρά προτεραιότητας και σχετικής βαρύτητας: 1. Η νομική υπόσταση του κτηρίου 2. Ηλικία κτηρίου (χρόνος αποπεράτωσης στατικού φορέα) 3. Διαθέσιμη επιφάνεια 4. Θέση και ευκολία πρόσβασης από και προς τα κτήρια του ΤΕΙ Κρήτης σε κάθε πόλη 5. Γενική κατάσταση, εκτιμώμενο κόστος διαμόρφωσης και απαιτούμενος χρόνος Έγγραφα και πιστοποιητικά αξιολόγησης 

Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση είναι τα εξής: 

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας του κτηρίου καθώς και μια επιστολή των ιδιοκτητών ότι ενδιαφέρονται να προβούν στην πώληση του συγκεκριμένου κτηρίου. 

2. Άδεια Δόμησης και λοιπές αδειοδοτήσεις 

3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις –όψεις –τομές ) κ.λπ. 1:100 

4. Κατάλογος εμβαδών ανά χρήση χώρων 

5. Φωτογραφική αποτύπωση 6. Σύντομη Περιγραφή Κτηρίων που θα προτείνονται: α. Είδος κτηρίου και περιγραφή χώρων με την υφιστάμενη χρήση τους και εμβαδομέτρησή τους. β. Υποδομές Η/Μ και χώροι εσωτερικής διακίνησης –ανελκυστήρες αναβατόρια- κλιμακοστάσια γ. Πιθανοί χώροι στάθμευσης και ακάλυπτου χώρου δ. Πιθανοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιτροπή αξιολόγησης 

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις θα αποτελείται από τους: - Θρασύβουλο Μανιό, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, που θα Προεδρεύει - Εμμανουήλ Δρακάκη, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας - Ιωάννη Βαρδιάμπαση, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών - Στυλιανό Παπαδάκη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας - Βασίλειο Ζαφειρόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας - Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. - Χαράλαμπο Κουτρούλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης - Ειρήνη Τζανάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών του ΤΕΙ Κρήτης - Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του 4 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και τη διαδικασία συλλογής των προτάσεων και παροχής διευκρινήσεων θα αναλάβει το στέλεχος της ΔΤΥ του ΤΕΙ Κρήτης, Ερμιόνη Γιαλύτη (2810 379376). 

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ψηφιακά μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2019, στην ιστοσελίδα https://eforms.edu.teicrete.gr/agoraKtiriou. Ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει αριθμό ταυτοποίησης της προσφοράς του και θα υποβάλει ψηφιακά το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης που αφορά την προσφορά. Το συνολικό μέγεθος των σχετικών αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ΜΒ). Ακριβές απόσπασμα

 Η Γραμματέας Μαρία Μούντη

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΖΙ! ΜΗΝΥΜΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΗΤΙΚΑΡΟ! ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!
«Τσίμπησε» το λάδι – Χάος με τα ιστορικά δικαιώματα
Χανιά: Ζουν με τον κίνδυνο να φύγει η γη κάτω από τα πόδια τους (vid, pics)
Αίσιο τέλος η περιπέτεια των δύο τεχνικών στο Οροπέδιο Λασιθίου – Απεγκλωβίστηκαν από υψόμετρο 1.587 μέτρων (vid, pics)
Προσλήψεις στην Κρήτη: Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2019
Αλλαγή δρομολογίων του Πρέβελης λόγω κακοκαιρίας
Οι χοχλιοί της Κρήτης
Επιδείνωση καιρού
Συνεχίζεται η «κοκορομαχία» για το καλώδιο της Κρήτης
Πρωτιά της Κρήτης στα ύψη βροχής - Πού έβρεξε περισσότερο
Ο καταξιωμένος δεξιοτέχνης λυράρης Κωστής Παπουτσάκης στην Σητεία (video)
Πρεμιέρα για τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Επιδείνωση του καιρού - Στα 600 μέτρα χιόνια στην Κρήτη
Είσαι γεννημένος το 2001; Για πέρασε από την Στρατολογία
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη
4,6 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας
Τα δίκτυα φυσικού αερίου δε θα έρθουν στην Κρήτη
Παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Κρήτης
Αλλαγή δρομολογίων πλοίου Πρέβελης
Έρχεται το νέο κύμα κακοκαιρίας «Υπατία» από την Τετάρτη
Το ΤΕΙ Κρήτης γίνεται Πανεπιστήμιο
Κατάρτιση συνδυασμών εκλογής δημάρχου και δημοτικών συμβούλων
«Φεύγει» ο χιονιάς - Αλλάζει ο καιρός στην Κρήτη
Φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Ιεράπετρα με νεκρό και τραυματίες (pic)
Ηράκλειο - Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων: «Κανένας "ντελιβεράς" στο δρόμο με κακοκαιρία»
Το έστρωσε στο Οροπέδιο Λασιθίου με 30 πόντους χιόνι - Ολονύκτια κινητοποίηση (Video)
Επιδοτήσεις: Στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες με ποσό κάτω των 5.000 €
Χωρίς το Λασίθι ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε τους πρώτους υποψηφίους Δημάρχους
"Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ" στην Σητεία
Κακοκαιρία: Πότε και που θα χτυπήσει την Κρήτη με χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο
Κοπή πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Προσοχή στα αιγοπρόβατα λόγω κακοκαιρίας
Για Σητεία πετούσαν... στο Ηράκλειο προσγειώθηκαν!
Όχι άλλες μπαλοθιές - Το «έθιμο»που σκοτώνει στην Κρήτη
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Πρέβελης
Συνεδρίαση της διευρυμένης Νομαρχιακής Συνέλευσης της ΝΟΔΕ Λασιθίου, παρουσία του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κρήτης
Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων στο νομό Λασιθίου
Η Κρήτη ξεδίψασε με το νερό που έπεσε
«Πληγή» για την Κρήτη οι μπαλωθιές και οι «αδέσποτες» σφαίρες
Αλλαγή δρομολογίων του "Πρέβελης" λόγω κακών καιρικών συνθηκών
Κακοκαιρία: Καταιγίδες και πολλά μποφόρ στην Κρήτη
Κρήτη - Ολόκληρο τμήμα από βουνό έπεσε στον ΒΟΑΚ
Κοριτσάκια τα πρώτα μωρά για το 2019 στην Κρήτη
Ηράκλειο: Πήγαινε στο αυτοκίνητό του και σφηνώθηκε σφαίρα στον ώμο του
Κρήτη: Ψάρι καταβροχθίζει μέταλλο – Σε απόγνωση οι ψαράδες (vid)
Κλείνει μια κακή χρονιά για το λάδι της Κρήτης
Στα δόντια του λαγοκέφαλου – Βίντεο με το ψάρι να καταβροχθίζει μέταλλο
Ανομίας συνέχεια: Έκοψαν τις ελιές, πήραν και τα ξύλα!
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
2018: Η χρονιά της ξηρασίας - Σε απόγνωση οι Κρητικοί παραγωγοί
Ποδαρικό με βροχές, χιόνια στα ορεινά και βοριάδες θα κάνει στην Κρήτη το 2019!
Και δήμοι της Κρήτης στη λίστα όσων χρηματοδοτούνται για τα αδέσποτα ζώα
Από το «Ξα μου» στο ... όφου!
Εξισωτική αποζημίωση: Από 10 Ιανουαρίου ξεκινούν οι ενστάσεις
Οι αμαζόνες της Κρήτης που ρίχτηκαν στον αγώνα των Κρητών και πάλεψαν για την απελευθέρωση
Κρήτη - Του έκοψαν πάνω από 100 ρίζες ελιές - Εικόνες που προκαλούν θλίψη!
Καταγγελία: Φορτώνουν στο δάκο όλες τις καταστροφές στις ελιές
Δίχως τέλος οι τραγωδίες: Έδωσε τέλος στη ζωή του πριν λίγο ανήμερα των Χριστουγέννων
Νέο φρικτό τροχαίο στην Κρήτη: Ένας στην εντατική και άλλοι τρεις τραυματίες μετά από εγκλωβισμό
Ψάχνουν την επιδότηση για τον θρυμματιστή λιόκλαδων
Παραδίδεται το έργο Γούρνες - Χερσόνησος
Ζερβάκης Γιώργος: Ερώτηση προς τον Κο Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών στο Γούδουρα.
Ο Κήπος των αληθινών ευχών στη Σητεία κάνει τη μεγαλύτερη του ευχή. »Να γίνει καλά ο Γιώργος και να γυρίσει στην οικογένεια του»
Οι ΔΟΥ στις 2,3 και 4 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό
Επιδοτήσεις: Τι ισχύει με το ακατάσχετο;
Ευχές από το Τμήμα Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ
Αλ. Μαρκογιαννάκης: Γιατί εξαιρείται η Κρήτη από το μεταφορικό ισοδύναμο
Μόνο στην Κρήτη: Άγιος Βασίλης σε αγροτικό 4×4 «ντυμένο» με Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια!
Απίστευτο! Εργοδότης πήγε στο σπίτι εργαζόμενης και πήρε πίσω το «δώρο»
Μπαίνουν οι επιδοτήσεις με... ακατάσχετο για τους αγρότες
Ύστατη προσπάθεια στην Κρήτη για τον καθορισμό του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Μανούσος Κούνδουρος -Εμπνευστής της ιδέας της πλήρους αυτονόμησης της Κρήτης
Κοιτάσματα-«μαμούθ» στην Κρήτη: «200 δισ. ευρώ η αξία» – «Μυρίζονται» χρήμα & θέλουν να βάλουν χέρι οι Τούρκοι – Ηχητικό
Αναβλήθηκε η δίκη των «4» για τον μινωικό κούρο αξίας... 1,3 εκατ. ευρώ
Σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου
Κρήτη: «Φρενάρει» ο τουρισμός για το 2019 μετά τα απανωτά ρεκόρ
Παραλίγο τραγωδία στη Κρήτη: Βράχια προκάλεσαν τροχαίο 2 αυτοκινήτων (pics)
Ηλ. Κονοφάγος: Η στόχευση της Τουρκίας με τους χάρτες «ιδιοκτησίας» των ¾ της Κρήτης
Τα αγριόχορτα της Κρήτης και η διατροφική τους αξία
Συνέχεια στο «πόκερ» γύρω από το καλώδιο
4 στο εδώλιο για την αρχαιοκαπηλία του αμύθητης αξίας μινωικού κούρου
Ευθύμιος Καούδης -Ένας Κρητίκαρος Μακεδονομάχος
Οι υποψήφιοι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στο νομό Λασιθίου
Πώς βγήκε η φράση «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου;» Τι σχέση έχει με την Ενετοκρατία στην Κρήτη
Διακοπή στη δίκη για την αρχαιοκαπηλία του μινωικού κούρου αξίας 1,3 εκατ. ευρώ
Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS».
Λαδοκουραμπιέδες -Νηστίσιμοι κρητικοί κουραμπιέδες!