155 από τους 320 ελέγχους παραλιών στην Κρήτη έγιναν στα Χανιά