Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών και Οργάνων 1
ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 3****ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής 1
ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
ΔΕ Φύλακες (Λιμενικής εγκατάστασης) 6****ΥΕ Εργάτες/τριες 5
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ςοχ δεη/λιγ/χεια, αης/υης, αςπ/τςπ και να την υποβάλουν, είτε
α) αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Αθερινόλακκος Αγίας Τριάδος, Δήμου Σητείας, υπεύθυνη κα Ξενικάκη Βικτωρία και κα Ανδρεαδάκη Ελένη (τηλέφωνα επικοινωνίας : 28430 – 63162 & 28430 – 63075) είτε
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, Τ.Κ. 720 59, ΧΑΝΔΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ, ΚΡΗΤΗ υπόψιν κας Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020
Αίτηση
Παράρτημα
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 09/07/2020 έως και 20/07/2020.

Πηγή : alfavita.gr