Νέες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανακύκλωσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ενίσχυση των δήμων με χωριστούς κάδους αλλά και με ποσό έως 60 ευρώ για κάθε τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας σε βάθος εξαετίας μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ανακοίνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο οποίος προχωρεί την διαδικασία αδειοδότησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, αξιολογώντας τις μέχρι σήμερα επιδόσεις τους και τα νέα επιχειρησιακά σχέδια που καταθέτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του ΕΟΑΝ με απόφαση του, προχώρησε στην ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ θα ελέγχεται και θα αξιολογείται από τον ΕΟΑΝ σε ετήσια βάση.

Με βάση την άδεια που δόθηκε, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας της ΕΕΑΑ αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και το οικονομικό τίμημα που πρέπει να παρέχει στους δήμους για τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΕΑΑ θα παρέχει στους δήμους:

- μπλε κάδους, σε αναλογία 1 κάδο ανά 75 κατοίκους,

- μπλε κώδωνες γυαλιού, σε σημεία συγκέντρωσης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- απορριμματοφόρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σε αναλογία 1 όχημα ανά 250-400 κάδους,

- συστοιχίες ανακύκλωσης, δηλαδή 3 κάδους διαφορετικού χρώματος και 1 μπλε κώδωνα, σε αναλογία 1 συστοιχία ανά 1.000 κατοίκους σε περιφερειακούς δήμους και ανά 1.200 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με βάση το νέο σχέδιο, η ΕΕΑΑ προβλεπεται να αποδίδει τίμημα στους Δήμους για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, ανάλογα με την επίδοση που επιτυγχάνουν. Το τίμημα αυτό θα αποδοθεί στους δήμους κλιμακωτά εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας έως και τα 60 ευρώ ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευασίας στην περίπτωση που η κατά κεφαλήν ανάκτηση ξεπερνά τα 40 κιλά ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως.

Πέραν της παροχής εξοπλισμού και της καταβολής οικονομικού τιμήματος, η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει απέναντι στους δήμους την ευθύνη και το κόστος για τη συλλογή των μπλε κωδώνων γυαλιού, την εξασφάλιση της αδιάλειπτης εκτέλεσης των εργασιών διαλογής των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνεργασία με τους δήμους και την απόδοση τακτικών αναφορών σε σχέση με την επίδοση του έργου ανακύκλωσης. Επιπλέον θα καλύπτει το κόστος για τη μεταφορά των αποβλήτων σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, όπως επίσης και τη θαλάσσια μεταφορά καθώς και το κόστος συντήρησης των οχημάτων μετά τη συμπλήρωση 10ετίας και των κάδων μετά τη συμπλήρωση 5ετίας.

Από την πλευρά τους οι δήμοι θα έχουν την υποχρέωση της αποκομιδής των αποβλήτων συσκευασίας από τους μπλε κάδους και τις συστοιχίες ανακύκλωσης (πλην των μπλε κωδώνων) καθώς και της μεταφορά τους στα κέντρα διαλογής. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού, ενώ θα αναλαμβάνουν το κόστος της διαχείρισης του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από το κέντρο διαλογής προς τους χώρους τελικής διάθεσης.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ, τίθενται για πρώτη φορά συγκεκριμένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι στις συμβάσεις μεταξύ ΕΕΑΑ και δήμων θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που θα σχετίζονται άμεσα:

- με το συγκεκριμένο έργο ανακύκλωσης,

- με τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση του έργου,

- με το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους.