Προκήρυξη διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών.

Από τον Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 201543/11-09-2020 (ΑΔΑ:64Ε67ΛΚ-ΑΛΕ) Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Κρήτης, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στην Κοινότητα Ορθουνίου της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, την 1η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, στο πρώην δημοτικό σχολείο Κοινότητας Ορθουνίου, από ώρα 7:00 έως 19:00.

Σας γνωρίζουμε ότι η εκλογή των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως η Κοινότητα Ορθουνίου, γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται όλοι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας Ορθουνίου, έχουν:

Όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι δημότες του δήμου, έχουν την ικανότητα του εκλέγειν, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2002 και οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίο

α) έχουν την ικανότητα του εκλέγειν,

β) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, δηλαδή, έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2002,

γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έκπτωσης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους καταγωγής τους.

Η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου της κοινότητας πραγματοποιείται έως είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 12η ώρα βραδινή της 12ης Οκτωβρίου 2020 και οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνο στο Πρωτοδικείο Χανίων αυτοπροσώπως μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

2. Πιστοποιητικό Γέννησης,

3. Υ.Δ του ν. 1599/1986

4. Παράβολο των 10,00 ευρώ.

5. Δήλωση υποψηφιότητας Προέδρου

( το έντυπο της Δήλωσης υποψηφιότητας και της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να παραλαμβάνεται από το γραφείο πρωτοκόλλου από το Δημαρχείο στο Γεράνι ),

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 28213 40014 & 28213 40002.