Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιαςυγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID**-19** **στο σύνολο τηςΕπικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα,30 Νοεμβρίου 2020»,** διευκρινίζονταιτα εξής αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα**από 7.11.2020 έως και 30.11.2020:**Στις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ωςάνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται τα εξής προςτον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, πουαφορούν τις Δημόσιες Υπηρεσίειες και τις υπηρεσίες των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, και ειδικότερα:· Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσειςκαι υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού· Λειτουργίαμε το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργουσύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.· Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σεομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχήτηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.· Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό,εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουνσε ομάδα αυξημένου κινδύνου.· Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.· Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης· Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης τηςαπόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Από το Γραφείο τύπου Π.Ε. Λασιθίου.