Κοινή ανακοίνωση από τους Απόστρατους Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων Κρήτης για τις νέες πράξεις επανυπολογισμού των συντάξεών.

Όλη η ανακοίνωση

Οι Απόστρατοι Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων Περιφέρειας Κρήτης,εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, για τα ενημερωτικά σημειώματα και τις πράξεις επανυπολογισμού συντάξεων του Ν.4387/2016 ,που περιέχονται σε αυτά και ανάρτησε ο ΕΦΚΑ για το έτος 2019. Δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε ούτε αποδεχόμαστε αυτές ,γιατί ο υπολογισμός και η διαδικασία είναι παράνομος και αντισυνταγματικός.

1-Ο ΕΦΚΑ, με την έκδοση και ηλεκτρονική ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξής και της πράξης επανυπολογισμού σύνταξης, στερεί στους Αποστράτους και γενικά τους συνταξιούχους,τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999),

2-Στον επανυπολογισμό της σύνταξης και ειδικότερα στον υπολογισμό του παλαιού ποσού (άρθρο 14,παρ.2α),ο ΕΦΚΑ προσμέτρησε τις περικοπές :

α- των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015, Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,κρίθηκαν Αντισυνταγματικές,(καθώς και η κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος) .

β-των Νόμων 3863/2010 και 3865/2010,για τις οποίες, έχουν εκδοθεί οι υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματική την Εισφορά και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζει να παρακρατεί.

3.Με τις υπ’αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι υπ’αριθμ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/ 887/7-6-2016 ΚΥΑ και κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016, βάσει των οποίων υπολογίζεται το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης,επομένως καθιστά άκυρο και παράνομο τον επανυπολογισμό εκ μέρους του ΕΦΚΑ των σύνταξεών μας.

Επίσης στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν προσμέτρησαν οι 14μηνες αποδοχές μας (δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επίδομα αδείας), που υπόκειντο σε εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2084/1992 παρ.1,πράξη αντίθετη με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019. .

Αντιπροσωπεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μας, στα πλαίσια ενημέρωσης των Βουλευτών, παραδώσαμε υπόμνημα στους Βουλευτές Ηρακλείου, ώστε:

1.Να ακυρωθούν τα «Μηνιαία Ενημερωτικά Σημείωματα Σύνταξης και οι πράξεις επανυπολογισμού», που έχει εκδώσει ο ΕΦΚΑ ,γιατί στερούνται νομιμότητας.

2.Να συμπεριλιφθεί για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης, το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών,14 και όχι 12 μήνες που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας βίου,

  1. Να διορθώσει, ο ΕΦΚΑ, τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις αποφάσεις του ΣτΕ

4.Να εκδώσει ο ΕΦΚΑ και να κοινοποιήσει για κάθε Απόστρατο Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), προς συμμόρφωση και με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.

5-Να εφαρμοσθούν οι Αποφάσεις του ΣΤΕ, να μας αποδοθούν στο ακέραιο τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά και να αποκατασταθούν τα συνταξιοδο-τικά μας δικαιώματα.

Αναλυτικά το Υπόμνημα που εστάλη

1- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

8- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ηράκλειο 2 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣ

Κύριε Υφυπουργέ

Την 1-10-2019, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ τα Ενημερωτικά Σημειώματα Πληρωμής σύνταξεών μας, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 και ακολούθησαν των επόμενων Μηνών μέχρι σήμερα.

Το μηνιαίο ενημερωτικό, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα, αποτελείται από τρία μέρη:

Α- τον επανυπολογισμό σύνταξης Ν. 4387/2016

Β-την ανάλυση Μηνιαίας πληρωμής

Γ-τις χρήσιμες πληροφορίες

Επίσης ,το ποσό τής σύνταξης επιμερίζεται σε τρία μέρη:

την εθνική σύνταξη,την ανταποδοτική σύνταξη και την προσωπική διαφορά .

Δεν αποδεχόμαστε ή συναινούμε με την έκδοση-ανάρτηση του ενημερωτικού αυτού σημειώματος, ούτε ασφαλώς με το περιεχόμενό του και τα καταγραφόμενα εκεί ποσά, γιατί είναι παράνομο, αντισυνταγματικό και κατά συνέπεια άκυρο και αβάσιμο ,σε όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέρη,για τους παρακάτω λόγους:

1-Στον επανυπολογισμό της σύνταξης και ειδικότερα στον υπολογισμό του παλαιού ποσού (άρθρο 14,παρ.2α),ο ΕΦΚΑ προσμέτρησε τις περικοπές :

α- των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015, Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,κρίθηκαν Αντισυνταγματικές,(καθώς και η κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος) . Οι αποφάσεις αυτές του 2015 παραμένουν ισχυρές και μετά την έκδοση των 1890 και 1891/2019 αποφάσεων και πρέπει άμεσα να τις εφαρμόσει ο ΕΦΚΑ.

β-των Νόμων 3863/2010 και 3865/2010,για τις οποίες, έχουν εκδοθεί οι υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματική την Εισφορά και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζετε να παρακρατείτε,όπως φαίνεται στο υπόδειγμα Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης,(τμήμα κρατήσεις του νέου ποσού σύνταξης).

2.Με τις υπ’αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016, βάσει των οποίων υπολογίζεται το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων, που εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό,των καταβαλλομένων παλαιών συντάξεων.

Παράλληλα, με τις ίδιες ανωτέρω αποφάσεις, ακυρώθηκαν οι υπ’αριθμ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/ 887/7-6-2016 ΚΥΑ, με τις οποίες καθορίζονταν τα ποσοστά αναπλήρωσης για τον επανυπολογισμό των επικουρικών και των κύριων συντάξεων (αντίστοιχα) και έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρά τον Νόμο εφαρμόσατε για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Η κήρυξη των ανωτέρω άρθρων του ν. 4387/2016 και η ακύρωση ως αντισυνταγματικών των Υπουργικών Αποφάσεων καθιστά λανθασμένο, άκυρο και παράνομο τον επανυπολογισμό εκ μέρους του ΕΦΚΑ των σύνταξεών μας και συνεπώς και την προκύψασα προσωπική διαφορά.

Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε ότι το ύψος στο οποίο έχουν διαμορφωθεί τα ποσοστά αναπλήρωσης με το νέο νόμο 4387/2016 οδηγούν σε συντάξεις που δεν είναι ανάλογες με τις αποδοχές κάθε ασφαλισμένου, τις εισφορές που έχει αποδώσει κατά την διάρκεια του εργασιακού του βίου αλλά και των ετών ασφάλισής του, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται η αρχή της ανταποδοτικότητας και η συνταγματική αρχή της ισότητας.

3-Καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού μας βίου λαμβάναμε κατ’ έτος 14 Μηνιαίες αποδοχές, μαζί με τα δώρα Χριστουγένων- Πάσχα και τις αποδοχές Αδείας και όχι 12 Μηνιαίες αποδοχές με βάση τις οποίες έγινε εσφαλμένως ο επανυπολογισμός της ανταποδοτικής μας Σύνταξης, τουλάχιστον έως και την 31-12-2012, ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκε πλήρως η χορήγηση δώρων και επιδομάτων αδείας, με το Ν.4093/2012 στο Δημόσιο Τομέα.

Οι ανωτέρω 14μηνες αποδοχές μας υπόκειντο σε εισφορές συμφώνως με το άρθρο 17 του Ν.2084/1992 παρ.1 που ορίζει ότι: «1. Επιβάλλεται υποχρεωτικά μηνιαία εισφορά υπέρ του Δημοσίου στο σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7, καθώς και των λοιπών δημόσιων λειτουργών που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο.

Η εισφορά αυτή ανέρχεται στο ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κύρια κοινή ασφάλιση του Ι.Κ.Α.»

Με την προσμέτρηση των δυο Μηνών ανά έτος,για τον χρόνο καταβολής εισφορών,αυξάνεται ο συντελεστής αναπλήρωσης και συνεπώς η ανταποδοτική σύνταξη.

4-Το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής σύνταξης είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση ,(όπως συμβαίνει στο συγκεκριμένο υπόδειγμα), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.

-Με την συγκεκριμένη ενέργεια θίγονται οι συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές α)του κοινωνικού κράτους, β)του κράτους δικαίου, γ)της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και δ)της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης.

-Με την παράνομη ενέργειά του ΕΦΚΑ, την έκδοση και ηλεκτρονική ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξής και της πράξης επανυπολογισμού σύνταξης, στερεί στους Αποστράτους και γενικά τους συνταξιούχους,τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και μας αφορούν.

Κύριε Υφυπουργέ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και του θεσμικού σας ρόλου, ζητούμε την παρέμβασή σας,ώστε:

1.Να ακυρωθεί το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019 και επόμενων μηνών που έχει εκδώσει ο ΕΦΚΑ ,γιατί στερείται νομιμότητας.

2.Να συμπεριλιφθεί για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης, αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς μας, το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που λάβαμε ως ασφαλισμένοι που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας βίου, συμφώνως και με την προαναφερθείσα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12), ως ο ΕΦΚΑ εσφαλμένως υπολόγισε ή επανυπολόγισε.

3. Να διορθώσει, ο ΕΦΚΑ, τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολόγισε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό και των καταβαλλομένων δικών μας παλιών συντάξεων.

4.Να εκδώσει ο ΕΦΚΑ και να κοινοποιήσει για κάθε Απόστρατο Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.

5-Να εφαρμοσθούν οι Αποφάσεις του ΣΤΕ, να μας αποδοθούν στο ακέραιο τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά και να αποκατασταθούν τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.

6. Να μας επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από τον ΕΦΚΑ χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜ. ΣΩΜ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ :ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΛΟΣ Νικόλαος

2- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ :ΜΑΥΡΑΚΗΣ Σπύρος

3- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:ΚΡΟΥΣΑΣΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤ. ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ :ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ Ευάγγελος

5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ :ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος

6- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ :ΜΕΛΙΣΑΚΗΣ Νικήτας

7- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Σταύρος

8- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ :ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

Συνειμένα:1- Μηνιαίο Ενημερωτικό σημείωμα Αποστράτου

2-Αναλυτικά σημειώματα αποδοχών