Σε απάντηση δημοσιεύματος της δημοτικήςπαράταξης ΣΗΤΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ σχετικά με λήψη παράνομης απόφασης από το ΔημοτικόΣυμβούλιο και αποκλεισμό Προέδρου Κοινότητας από τηνψηφοφορία και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τηνυπ’ αριθ. 8/1674/21-2-2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών οιπρόεδροι κοινοτήτων καλούνταιστο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ότανένα θέμα της ημερήσιας διάταξης όχι μόνο αφορά τηνκοινότητά τους αλλά και εξαντλείται στα όρια αυτής.Αντιθέτως, στην περίπτωση που ένα θέμα αφορά περισσότερες από μία κοινότητεςδεν είναι υποχρεωτική η πρόσκληση των αντίστοιχων προέδρων, καθώς το θέμα αυτόδεν αποτελεί πλέον αντικείμενο ενδιαφέροντος μίας συγκεκριμένης κοινότηταςαλλά αφορά ολόκληρο το δήμο.

Το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 26/7/2021 σχετικά με τη γνωμοδότηση επί τηςΜΠΕ του έργου « Hλεκτρο-παραγωγικοiΣταθμοi κατανεμόμενης μονάδαςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις “ΚΕΦΑΛΙ”και “ΒΙΤΣΙΛΙΑ” &υποσταθμός ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στηθέση “ΔΑΣΟΝΑΡΙ” ΔήμουΣητείας » αφορά στις Κοινότητες Απιδίων και Αγ.Τριάδας.

Επειδή δίνουμε προτεραιότητα στηνενημέρωση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, ζητήσαμε από τους Προέδρους των παραπάνω Κοινοτήτων ναστείλουν εγγράφως τις απόψεις τους για να συνοδεύσουν τη γνωμοδότηση τουΔημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τους προτείναμε να συμμετέχουν εάνεπιθυμούν στη συνεδρίαση του σώματος για να μεταφέρουν οι ίδιοι τηνάποψη των συντοπιτών τους,όπως και έπραξαν.

Σητεία 30 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νίκος Μεραμβελλιωτάκης