ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩN ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple καὶ Google ἑτοιμάζουν ἀπὸ κοινοῦ σύστημα παρακολούθησης γιὰ τὸν κορωνοϊό μέσα στὰ Android καὶ iOS!

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες εἴδαμε τὴν ΕΕ νὰ ἐξετάζει τὴ δημιουργία μιᾶς πανευρωπαϊκῆς ἐφαρμογῆς, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ὁποίας θὰ μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊού στὴν ἤπειρο μας. Στὸ θέμα αὐτὸ εἴχαμε παρέμβαση ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ - EDPS) ἔτσι ὥστε νὰ διασφαλιστεῖ ἡ προστασία τῆς ἰδιωτικότητας τῶν πολιτῶν. Τελικά, ἴσως νὰ μὴ χρειαστεῖ κἂν ἡ δημιουργία μιᾶς τέτοιας ἐφαρμογῆς διότι θὰ φροντίσουν οἱ Apple καὶ Google γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν παρακολούθηση.

Οἱ δύο ἀνταγωνίστριες ἑταιρεῖες ἀνακοίνωσαν ἀπὸ κοινοῦ πρὶν ἀπὸ λίγο ὅτι θὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὴ δημιουργία νέων APIs ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Bluetooth θὰ εἰδοποιοῦν ἕναν χρήστη σὲ περίπτωση ποὺ βρίσκεται κοντά σε κάποιον ποὺ ἔχει βρεθεῖ θετικὸς στὸν κορωνοϊό! Ἐπιπλέον, ὁ χρήστης θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ...
ἐνημερώνει ἄμεσα ἀπὸ μόνος του τὴν ἐφαρμογὴ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἔχει προσβληθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἔτσι ὥστε νὰ λαμβάνουν τὴν ἀντίστοιχη ἐνημέρωση καὶ οἱ κοντινοὶ σὲ αὐτὸν χρῆστες.
Τὰ APIs τῶν Apple καὶ Google θὰ εἶναι διαθέσιμα ἀπὸ τὸ Μάϊο, ὡστόσο, στοὺς ἑπόμενους μῆνες αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ παρακολούθηση μέσῳ Bluetooth θὰ ἐνσωματωθεῖ στὰ λειτουργικὰ συστήματα Android καὶ iOS! Οἱ δύο ἑταιρεῖες τονίζουν ὅτι τὰ APIs ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μὲ γνώμονα τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἰδιωτικότητα τῶν χρηστῶν, ἐνῶ θὰ προσφέρεται ἡ δυνατότητα νὰ μὴ συμμετέχεις στὴν παρακολούθηση, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ smartphone σου δὲν θὰ σὲ παρακολουθεῖ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐὰν δὲν δώσεις τὴ συγκατάθεση σου.
Γιὰ νὰ δοῦμε πὼς θὰ πάει καὶ αὐτὴ ἡ ἱστορία...

techgear

orthodoxia-ellhnismos.gr