Άρχισε η λειτουργία του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με το οποίο η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα. Η κυβέρνηση άλλωστε έχει αναγάγει την εγγυοδοσία των δανείων σε σημαντικό εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων που βρέθηκαν στη δίνη της πανδημίας από τον περασμένο Μάρτιο.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/8.5.2020 του υφυπουργού Ι. Τσακίρη ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Το σχέδιο εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτόν θα χορηγούνται κεφάλαια κίνησης με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον αναμένονται ελαφρύνσεις υποχρεώσεων προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και με νέα εργαλεία «ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης» ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητα.
Μάλιστα η ενεργοποίηση του διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες για μεγάλο διάστημα βρίσκονται αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, αφού οι εγγυήσεις που ζητούνται από τις τράπεζες τον καθιστούν αδύνατο.
Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τα δάνεια με κρατικές εγγυήσεις να στηριχθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα μεταφερθούν στις εμπορικές τράπεζες ως εχέγγυα για τα δάνεια που θα χορηγήσουν, με στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα.

Τα κεφάλαια που εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν από την αγορά μαζί με τη μόχλευση των τραπεζών αναμένεται να φτάσουν τα 7 δισ. ευρώ, ενώ γα την τόνωση της οικονομίας προορίζονται και άλλα 2 δισ. ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενώ το 1 δισ. της πρώτης φάσης ήδη έχει αρχίσει να πιστώνεται στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων.
Τα ποσά της πρώτης δόσης θα καλυφθούν από κοινοτικά κονδύλια, ενώ το 1 δισ. ευρώ της δεύτερης φάσης, που ξεκινά μέσα στον μήνα, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα πάντως για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων το ΤΕΕ θα εγγυάται – κατά 80% – το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Η δομή του Ταμείου
Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας 3,5 δισ., είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19 (2020/C 91 I/01).
● Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%.
● Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκειας έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
● Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Εξαιρέσεις
● Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.
● Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.
● Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Λειτουργία
Για την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότερη λειτουργία στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται δύο διακριτά εγγυοδοτικά κεφάλαια.
1. Εγγυοδοτικό κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «CapAmount» 40% με τελικούς αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος δανείων 1,5 δισ. ευρώ.
2. Εγγυοδοτικό κεφάλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «CapAmount» 30% με τελικούς αποδέκτες μεγάλες επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2.000.000.000 (2 δισ.) ευρώ.

Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης
Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:
1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του.
2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
3. Έπειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.
Επιπλέον της εγγύησης παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ.
Τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύναται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον.