Ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ προέβη σε αγορά 54 κοινών ομολογιών της Εταιρίας

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 35562007 και του Κανονισμού (EE) 5962014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, ότι ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 26 Ιουλίου 2019 σε αγορά 54 κοινών ομολογιών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 54.000,00.