Δήλωση πρόθεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Aegean