Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη Σητεία από την 7η ΥΠΕ για στέγαση της Τοπικής Ομάδας Υγείας

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη Σητεία από την 7η ΥΠΕ για στέγαση της Τοπικής Ομάδας Υγείας

Με ανοιχτό  δημόσιο διαγωνισμό ,η 7ηω Υγειονομική περιφέρεια – Κρήτης , πραγματοποιεί μειοδοτική δημοπρασία  για την μίσθωση ενός ακινήτου για την στέγαση της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Σητεία στις 02-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο :

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί ενώπιον της κατά τον νόμο ορισθείσας επιτροπής στο τμήμα Προμηθειών της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ενός ακινήτου για την στέγαση Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Σητεία με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από την Πράξη «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 7ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5037464 και Κωδ. Υποέργου (1) «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 7ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» στον αστικό ιστό της πόλης της Σητείας, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών, προϋπολογισθέντος μηνιαίου μισθώματος 1.240,00€, στις 02-10-2023, Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 11:00 π.μ, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, διάρκειας Μίσθωσης Δυο (2) ετών, με έναρξη την ημέρα υπογραφής του Μισθωτηρίου, η οποία δύναται να ανανεώνεται έως την λήξη του Προγράμματος με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (παρ.7, αρ. 106, Ν. 4461/2017).

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται στη Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, δακτυλογραφημένες.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Ηράκλειο, Τ.Κ.71500, Τηλ: 2813404472

Πληροφορίες: Ξυδάκης Μανώλης, τηλ.: 2813404472.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών, ενώ είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας : www.hc-crete.

Πηγή : Style 100Fm