Στη δημοπράτηση του έργου, που αφορά τις παρεμβάσεις, συνολικά, της ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και της κτιριακής υποδομής που θα αναβαθμίσει λειτουργικά το σχολικό κτίριο Γυμνασίου και Λυκείου Νεαπόλεως, σκοπεύει να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου χρηματοδοτώντας το έργο από ιδίους πόρους.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης απέρριψε τον περασμένο Απρίλιο την αίτηση χρηματοδότησης που κατέθεσε στις 14/11/2018 ο Δήμος Αγίου Νικολάου για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» με συνολική δημόσια δαπάνη 2.425.000 ευρώ.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο ελέγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

α) Δεν έχει υποβληθεί Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων.

β) Από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι ένα από τα κτίρια κατατάσσεται σε κατηγορία Γ’ και όχι σε Δ’ που είναι το ελάχιστο για να είναι το έργο επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

Επιπλέον, στην υποβληθείσα πρόταση περιλαμβάνονται μη επιλέξιμες δαπάνες εργασιών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, που δεν αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων (π.χ. επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, δάπεδα, ανελκυστήρας ΑΜΕΑ, δίκτυα data κλπ).

Όπως είπε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός στην ΑΝΑΤΟΛΗ, όπως είχε ανακοινώσει και προεκλογικά, έγινε επαφή με την Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο διερεύνησης, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει τροποποίηση της κατατεθειμένης πρότασης του Δήμου, αφαιρώντας τις μη επιλέξιμεςπαρεμβάσεις που επιθυμεί να κάνει στο κτίριο ο Δήμος.

Ο κ. Ζερβός επεσήμανε ότι ακόμη και αν γινόταν ο σχετικός διαχωρισμός και εντασσόταν στο ΕΣΠΑ το κομμάτι που αμιγώς αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και δημοπρατείτο, συγχρόνως με τον εργολάβο που θα εκτελούσε τις εργασίες αυτές θα έπρεπε να εγκατασταθεί δεύτερος εργολάβος που θα εκτελούσε ταυτόχρονα τις υπόλοιπες εργασίες – κάτι, που όπως τόνισε – δεν είναι εύκολο να συμβεί.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» που σύντομα θα ενεργοποιηθεί και αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και σ’ αυτό, αν ο Δήμος επιδίωκε να εντάξει την πρότασή του, θα έπρεπε να αφαιρέσει το γυμναστήριο, χωρίς να είναι εξασφαλισμένο ότι θα συμπεριελάμβανε και τις υπόλοιπες κτιριακές παρεμβάσεις.

Γι’ αυτό, όπως είπε, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες του Δήμου, να δημοπρατήσουν το έργο συνολικά, χρηματοδοτώντας το από ίδια έσοδα του Δήμου, ώστε το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, έχει μελετηθεί το κόστος που θα απαιτηθεί για τη μετασκευή – συντήρηση του κτιρίου του ΕΠΑΛ Νεαπόλεως, για να υποδεχτεί τη λειτουργία Γυμνασίου – Λυκείου, για όσο χρόνο απαιτηθεί να ολοκληρωθούν τα κατασκευαστικά έργα στα αντίστοιχα κτίρια. Το κόστος αυτό υπολογίζεται στις 180.000 περίπου το οποίο επίσης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Όπως εκτιμά η δημοτική αρχή, πριν το τέλος του 2019 (γύρω στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο) πρόκειται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων Γυμνασίου – Λυκείου, η δε σύμβαση με τον εργολάβο που θα επιλεγεί, αναμένεται να υπογραφεί το καλοκαίρι του 2020. Οπότε η μεταφορά στο ΕΠΑΛ θα γίνει από το σχολικό έτος 2020 – 21.