Ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κρήτης:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με την ημερομηνία λήξης των σκευασμάτων που διαθέτει στους εργολάβους δακοκτονίας, διευκρινίζει ότι σε όλες τις συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, αναγράφεται υποχρεωτικά, η ημερομηνία παρασκευής του σκευάσματος καθώς και η ημερομηνία λήξης της άδειας έγκρισης της κυκλοφορίας του.

Στο εν λόγω δημοσίευμα, η ημερομηνία που αποτυπώνεται δεν αφορά στην «ημερομηνία λήξης του φαρμάκου» αλλά στην ημερομηνία λήξης της με αρ. 1986/24-08-2009 άδειας διάθεσης του στην αγορά, η οποία κατόπιν της με αρ. πρωτ. 3628/95525/13-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΣ8Γ4653ΠΓ-ΝΤΔ) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε έως και τις 30-04-2022.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι όλα τα υλικά δακοκτονίας που μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί στους εργολάβους για τους ψεκασμούς 2020, παρασκευάστηκαν το 2019 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστή προβλεπόμενη διάρκεια διατήρησης τους, που ορίζεται σε τουλάχιστον δύο έτη, από την ημερομηνία παρασκευής.
Επιπλέον τα υλικά που παραλαμβάνονται το 2020, παρασκευάστηκαν εντός του τρέχοντος έτους .