Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου κτίσμα (εργαστήρι – έκθεσηπαραδοσιακών καλλιτεχνημάτων)68,82 m2.στην κοινότητα Μαρωνιάς Δήμου Σητείας.
Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης διακηρύσσει ότι:Εκτίθεταισε πλειοδοτική φανερή, και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου 68,82 m****2 κτίσμα (εργαστήρι – έκθεση παραδοσιακών καλλιτεχνημάτων)στην κοινότητα Μαρωνιάς Δήμου Σητείας.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στοδημοτικό κατάστημα Σητείας την 30/12/2019ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης,ορίζεται από την ημέρα εγκατάστασης στο μίσθιο μέχρι την 31.12.2024
Κατώτατοόριο προσφοράς που θα αποτελέσει και την βάση της δημοπρασίας ορίζεται το ποσόν των ογδόντα 80,00 € για κάθε μήνα ( 80,00 €/ανά μήνα)
Για να γίνεικάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται ναπαρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίαςκαι θα είναι αλληλεγγύως και εξολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωσητων όρων της σύμβασης.
Για περισσότερεςπληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νααπευθύνονται στο Δήμο Σητείας ΓραφείοΟικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμεςημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Γεώργιος Ζερβάκης