Ενημερώνουμε τους παραγωγούς μας ότι δημοσιεύτηκε στις 05/10/2020 το ΦΕΚ που αποσκοπεί στον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα για τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Ποιοι είναι Δικαιούχοι;

Δικαιούχοι της δράσης 4.1.2 μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

Για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Για τα Νομικά Πρόσωπα του Εμπορικού Δικαίου:

Ποιο το Ύψος της Επιδότησης;

Η επιδότηση φτάνει το 60% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 55% για τις συλλογικές επενδύσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δε μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις επενδύσεις:

Ποιες Δαπάνες ενισχύονται;

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

Υποκατηγορίες επενδύσεων :

Αρδευτικά συστήματα :

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

Υποκατηγορίες επενδύσεων:

Προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι , μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Μελετών και Γεωτεχνικών Συμβουλών, κα Καλλιόπη Μοράκη, για την αναλυτική και πλήρη ενημέρωση τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2843029954/ 2843029998/ 2843029991

Για την Ένωση Σητείας ΑΕΣ

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Μαυροματάκης