Την έγκριση της διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα.

Ειδικότερα, από σήμερα και μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες, ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός που είχε ανακοινωθεί και αφορά στο διαχωρισμό της σημερινής Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. σε δύο νομικά πρόσωπα.

Η διαδικασία αυτή δεν επιφέρει καμία άλλη αλλαγή, ούτε στους πελάτες, ούτε φυσικά και στους εργαζόμενους της Τράπεζας.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο εργασίας όπως και σήμερα, με το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους (όπως απορρέει από τη συνέχιση ατομικών και επιχειρησιακών εργασιακών συμβάσεων, ισχύοντος Οργανισμού και ισχυουσών Πολιτικών).

Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται ακριβώς όπως και σήμερα και θα δουν μόνο μια σταδιακή αλλαγή στα λογότυπα των εγγράφων του Οργανισμού. Επίσης, οι μέτοχοι διατηρούν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματά τους και καμία αλλαγή δεν επέρχεται στα οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τους μετόχους εξαιτίας του εταιρικού μετασχηματισμού.

Τα δύο νομικά πρόσωπα, η Holding και η Τράπεζα θα έχουν το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και την ίδια Διοίκηση.

Το σύνολο του προσωπικού, τα καταστήματα και όλες οι υποδομές που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες μεταφέρονται αυτόματα στο νέο νομικό πρόσωπο, την Eurobank.

Για την υποστήριξη της Eurobank Holdings παραμένει μία μικρή ομάδα εργαζομένων, για τους οποίους δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς εργασίας τους στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του κλάδου και της Τράπεζας.

Επίσης παραμένουν και όλες οι Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου π.χ. Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης, Εξέλιξης κλπ. Επί της ουσίας και για την ομάδα αυτή των εργαζομένων δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας τους όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Η Eurobank Holdings θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν στην κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου και τρίτους.

Τι προηγήθηκε

Το σχέδιο ταχείας εξυγίανσης του ισολογισμού που παρουσίασε η Eurobank το Νοέμβριο του 2018 ολοκληρώνεται. Με την πλήρη υλοποίηση όλων των βημάτων ενός εξαιρετικά απαιτητικού από ρυθμιστική και επιχειρηματική άποψη σχεδιασμού, η Eurobank αναμένεται να ανακοινώσει στα αποτελέσματα του α΄τριμήνου 2020 ένα δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 15,9%. Θα γίνει, έτσι, η πρώτη ελληνική τράπεζα που μέσα στις πρωτόγνωρες τρέχουσες συνθήκες μειώνει δραστικά το ποσοστό των «κόκκινων δανείων» και θα μπορεί να εστιαστεί στο βασικό σκοπό της: τη στήριξη των πελατών της και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, σκοπό που αποκτά πρόσθετη βαρύτητα στο περιβάλλον της πανδημικής κρίσης.

Ο σχεδιασμός που υλοποιήθηκε περιλάμβανε κατά σειρά:

• τη συγχώνευση με τη Grivalia

• την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Pillar (2,5 δισ.)και τη συμφωνία με την Pimco για την πώληση μέρους των mezzanine και junior τίτλων της

• την τιτλοποίηση Cairo (7,5 δισ. ευρώ) η οποία ήταν η πρώτη που εντάχθηκε στο σχέδιο Ηρακλής και εγκρίθηκε η μηδενική στάθμισή της στα riskweighted assets της Τράπεζας

• και η συμφωνία με τη doValue για την πώληση της θυγατρικής FPS και μέρους των mezzanine και junior τίτλων του Cairo.

Το τελευταίο βήμα αυτού του σχεδιασμού αποτελεί ο εταιρικός μετασχηματισμός που είχε εξαρχής ανακοινωθεί, για την υλοποίησή του, τις αμέσως επόμενες ημέρες.