Αποσβολωμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την οικολογική καταστροφή που συντελείται για τρίτο 24ωρο στην Εύβοια. Το δάσος που καίγεται εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA.

Οι τελευταίες φιλοξενούν ζωικά και φυτικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Τα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε να μιλάμε για τον κίνδυνο να χαθεί μια περιοχή τέτοιας σημασίας, πολλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την προστατευόμενη περιοχή που κινδυνεύει στην Εύβοια, στο δίκτυο NATURA είναι ενταγμένες άλλες 18 περιοχές, συνολικής έκτασης 32.506 εκταρίων, που καλύπτουν το 0,24% της έκτασης της Ελλάδας.

Πηγή: onetv.gr