Θά ἐρωτήσῃ κάποιος,«γιατί αὐτούς; » Νομίζω πώς ἡ ἀπάντησις δέν εἶναι καί πολύ δύσκολη. Τά γερμανικά φῦλα ἦσαν πολυπληθῆ καί ἐκ τῆς φύσεώς τους δυνατά,φιλοπόλεμα,μέ ἄτομα ( γυναῖκες καί ἄνδρες) εὔσωμα καί ῥωμαλέα. Δέν εἶχαν σχεδόν καθόλου ἐπαφές μέ τούς πολιτισμούς τῶν νοτίων περιοχῶν τῆς Εὐρώπης ( Ἑλλάδα,Ἰταλία,νότιο Γαλατία) καί στό θέμα τῆς πίστεως βρίσκονταν σέ μία προτόγονη κατάστασιν ὅπου ἡ δύναμις τῆς φύσεως ἀποτελοῦσε γι᾿αὐτούς ἕνα εἶδος θεότητος,ἀφοῦ ἡ ἔλλειψις γνώσεων δέν τούς ἄφηνε ἄλλα περιθώρια. Μποροῦσαν λοιπόν οἱ περιούσιοι νά βροῦν καλλίτερη βάσιν γιά νά δημιουργήσουν τήν δύναμιν πού θ᾿ἀντικαθιστοῦσε τήν Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία ( ἡ ὁποία καί αὐτή δική τους ἦταν );**
**Ὅμως πάντα γνωρίζουν μέ τί εἶδος λαοῦ ἔχουν νά κάνουν,γιά τόν λόγον αύτό καί ἐπιζητοῦσαν τήν ἀπόλυτον ἐξουσίαν του. Ἐννοεῖται πώς γιά νά τό ἐπιτύχουν αὐτό ἔπρεπε νά πάρουν στά χέρια τους κάθε μορφή ἐξουσίας καί κυρίως τήν οἰκονομική. Αὐτή ἡ «πάλη» μέ τόν γερμανικό λαό ἦταν συνεχής,σέ πολλά ἐπίπεδα. Ὁ Β΄Π.Π. καί τό ὁλοκαύτωμα ἔδωσαν τό τελειωτικό χτύπημα. Πράγματι,ὅπως τό λέει ὁ ἀρχι-σιωνιστής Σαμουήλ Οὐντερμάγιερ : «*Ἔχουμε τώρα ἐμπλακεῖ σέ μία ἱερή σύγκρουσιν ἐναντίον τῶν Γερμανῶν.Καί θά τούς πείσουμε νά παραδοθοῦν*.» Προσέξτε τόν ὅρο «*ἱερή σύγκρουσις*»…****Καί ἔτσι ἔγινε. Ἡ Κάσνερ-Κάσμιερτσακ-Μέρκελ ἀποτελεῖ τήν ἀπόδειξιν τῆς ἐπιτυχίας τους. Ἄν μάλιστα συνδυάσετε καί τήν ἐξ Ἀνατολῶν ἐπιτυχία τους μέσω τῶν τουρανομογγόλων,θά ἔχετε κάθε ἀπάντησιν.** **Ἡ ἀπορία μου εἶναι :οἱ Γερμανοί τό ἔχουν καταλάβη; ! ! !**
**Υ.Γ. Καί μετά περιμέναμε ἀπό τήν ἑβραιο-σιωνίστρια Μέρκελ καί τήν παρέα της νά μᾶς εὐχηθοῦν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ! Ἔτσι εὔκολο εἶναι νά τούς χαλᾷς τά σχέδια; …**

**Σημ. Ὅπως θά ᾿δεῖτε,ἡ ἀνωτέρῳ παραπομπή στό Άμαζον πού ὁδηγοῦσε σέ σελίδα σχετικῶς μέ τό βιβλίο τοῦ Κάουφμαν, ἔχει διεγραφῆ. Προσπάθησα νά ψάξω μέ τό ὄνομα τοῦ συγγραφέα ἤ καί τοῦ βιβλίου,ἀλλά κανένα ἀποτέλεσμα.Ναί,ἔχει διεγραφῆ. Τό γιατί δέν εἶναι καθόλου δύσκολο νά τό καταλάβουμε. Ἡ ἀπορία μου εἶναι πῶς καί τό βίκιπαίδεια τό διατηρεῖ ἀκόμη,τόσο τό βιβλίο ὅσο καί τό βιογραφικό τοῦ Theodore Kaufman ὅπου ἐπίσης ὑπάρχει ἐκτενής ἀναφορά στό ἐν λόγῳ βιβλίο. Πιθανῶς εἶναι θέμα χρόνου νά διαγραφῇ καί ἀπό ἐκεῖ. Πρός τό παρόν μπορεῖτε νά διαβάσετε τά στοιχεῖα περί τοῦ βιβλίου καί τοῦ συγγραφέως του.**

**Ἡ Πελασγική**
**[ ](goog_1084244213)****sxolianews**