2. Τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ε.Ε. καὶ τὰ κράτη-μέλη πρέπει νὰ τιμοῦν τὴν Ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς, μὲ τὸ νὰ διοργανώνουν, γιὰ παράδειγμα, «Μῆνες τῆς Μαύρης Ἱστορίας».
3. Τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ε.Ε. ἀναμένεται νὰ υἱοθετήσουν μία στρατηγικὴ γιὰ τὴν προσωπικὴ πολυμορφία καὶ τὴν ἔνταξη τῶν ἐργαζομένων, καθορίζοντας συγχρόνως ἕνα στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐθνοτικῶν καὶ φυλετικῶν μειονοτήτων στὴν ἀπασχόληση.
4. Τὸ Εὐρωκοινοβούλιο τονίζει τὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν ὀργανώσεων τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν στὴν καταπολέμηση τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ τῶν διακρίσεων καὶ ζητᾶ μίαν μεγαλυτέρα χρηματοδοτικὴ ὑποστήριξη τῶν ὀργανώσεων λαϊκῆς βάσεως σὲ εὐρωπαϊκό, ἐθνικὸ καὶ τοπικὸ ἐπίπεδο. Σύντομα θὰ πρέπη νὰ γίνῃ ἡ ἑστίασις σὲ αὐτό.

Ὡς αἰτιολόγηση γιὰ τὸ ψήφισμα προβάλλεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ «Ἀφροευρωπαῖοι» ἔχουν συμβάλη σημαντικὰ στὴν οἰκοδόμηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας. Ἐπὶ πλέον, εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ σταματήσῃ ὁ ἀκτιβισμὸς διαφόρων Μ.Κ.Ο. στὸ πλαίσιο τῆς διογκουμένης μεταναστευτικῆς «βιομηχανίας» τῶν πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρῶ.
ΙΙ. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου καὶ ὁρισμένα δημογραφικὰ δεδομένα:

  1. **Ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (χωρὶς τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο) κυμαίνεται σήμερα στὰ 446 ἑκατομμύρια. Στὴν Ἑλλάδα ὁ μόνιμος πληθυσμὸς στὴν καταγραφὴ τοῦ 2011 ἦταν 10,8 ἑκατομμύρια καὶ στὴν Γερμανία 83,5 ἑκατομμύρια.**
  2. **Ὁ σημερινὸς πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς εἶναι 1,3 δισεκατομμύρια. Τὸ 2050, ἀνάλογα μὲ τὸ σενάριο, θὰ κυμαίνεται, σύμφωνα μὲ προβλέψεις τοῦ ΟΗΕ, στὰ 2 μὲ 2,3 δισεκατομμύρια. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ἀφρικὴ καθημερινὰ αὐξάνεται κατὰ 200.000 ἀνθρώπους, 1,55 ἑκατομμύρια τὴν ἑβδομάδα (ὅσο ἡ πόλις τοῦ Μονάχου) καὶ ἐτησίως κατὰ 73 ἑκατομμύρια. Δηλαδὴ 6,7 φορὲς ὅσο ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ 13,7 μῆνες ὅσο ὁ πληθυσμὸς τῆς Γερμανίας.**

**ΙΙΙ. Ἔτσι πάντως μπορεῖ νὰ ἐξηγηθοῦν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ καὶ ἡ συναίνεσις τῶν ἐλὶτ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ στὴν βάση τῆς συνεχίσεως τῆς πολιτικῆς τῶν ἀνοικτῶν συνόρων καὶ τῆς ἀπροσκόπτου μετεγκαταστάσεως μεταναστῶν ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα. Ὅσο γιὰ τὴν Εὐρώπη συνολικῶς, διαφαίνεται γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ Βρεταννὸς συγγραφεὺς Douglas Murray στὸ βιβλίο του «Ἡ αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης» (2018) : «Αὐτὴν τὴν νέα Εὐρώπη πρέπει νὰ τὴν φανταζόμεθα σὰν τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες θὰ ζοῦν ἐκεῖ, ὅμως πατρίδα δὲν θὰ ἔχει κάποιος πιά».
Πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
Φωτογραφίες:
Μετανάστες στὴν ἔρημο Air, στὰ βόρεια τοῦ Νίγηρος, κὰθ΄ ὁδὸν γιὰ τὴν Λιβύη.

Στοϊλόπουλος Βασίλειος
*το είδα***


**ΠΗΓΗ**