Η ΔΕΔΙΣΑ συμμετέχει στην “Πρόληψη αλλά και Πρό(σ)κληση”