Η Κρήτη αναδεικνύεται σε Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας

Η Κρήτη αναδεικνύεται σε Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας

Κατά τη χθεσινή συνεδρία (19 Ιουνίου 2024) τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής των ΠεριφερειώνηΠεριφέρεια Κρήτηςανακοινώθηκε ως“Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας(Regional Innovation Valley – RIV).

Αυτό αποτελεί μιαμοναδική ευκαιρίαγια την Κρήτη να ηγηθεί στηνανάπτυξη καινοτόμων λύσεωνστον τομέα τηςεξατομικευμένης ιατρικής.

Μέσω του έργουPeRsonalised medicine Empowerment Connecting Innovation ecoSystems across Europe(PRECISEU) – (Ενδυνάμωση Εξατομικευμένης Ιατρικής μέσω Διασύνδεσης Οικοσυστημάτων Καινοτομίας στην Ευρώπη), στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας (NEIA) και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – Τομέας Αποτελεσματικής Υγείας και Ευεξίας, η Περιφέρεια Κρήτης –Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότηταςκαι τοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευναςθα συνεργαστούν με23 κορυφαίους φορείς καινοτομίας από 13 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την:

·Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

·Κοινή χρήση πόρων

·Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιώνγια τον μετασχηματισμό των υγειονομικών συστημάτων προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής

Η συμφωνία επιχορήγησης του έργου υπογράφηκε την 18ηΙουνίου 2024 και θα έχει διάρκειαπέντε έτη.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε22,7εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος“Εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων δράσης για συνδεδεμένες περιφερειακές κοιλάδες καινοτομίας”της πρόσκλησης του HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03.

Αυτό το αξιόλογο γεγονός:

  • Τεκμηριώνειότι ηΚρήτη συμβάλλει ενεργά στηνπρόοδο της γνώσης και της ευημερίας, αποτελώνταςπρότυπογια άλλες περιοχές όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.
  • Θα φέρεινέες επενδύσειςκαιεξειδικευμένες θέσεις εργασίαςστην περιοχή.
  • Θα προάγει τηνποιοτική βελτίωσητων υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες.

Μείνετεενημερωμένοιγια όλεςτις δράσεις, τις εξελίξεις και τα νέαπου αφορούν το έργοPRECISEUκαι τοΟικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης, μέσω της διαδικτυακής πύλης τουΠαρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (https://ibo.crete.gov.gr/)