Απορρίφθηκε στις 3 Φεβρουαρίου η προσφυγή του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων επί της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, για να μην κλείσουν οι εσοχές στις δύο κεντρικές στάσεις λεωφορείων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση… σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις και νομολογία συνάγεται ότι οι κρινόμενη προσφυγή ασκείται απαράδεκτα καθόσον η προσβαλλόμενη πράξη στερείται εκτελεστότητας αφού υπόκειται στην έγκριση του Γενικού Γραμματέα και νυν Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία και ενσωματώνεται μετά την έγκριση της, δεδομένου ότι εκδόθηκε στα πλαίσια των προαναφερομένων διατάξεων του άρθρου 52 παρ.1 του Ν.2696/99 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει και των όμοιων των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/06 ως αφορώσα στην λήψη μέτρων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας,

γι αυτό Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την προσφυγή

1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ» και

2)Ιωάννη Καρτάκη του Δημητρίου κατά της υπ αριθμ.694/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να προσφύγει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής