Στο εκ περιφοράς Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε η ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2014-2020 του έργου «οδικός άξονας Ρέθυμνο – Αποστόλοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο - Φράγμα Ποταμών».

Το έργο έχει φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης και προϋπολογισμό 13,6 εκ. ευρώ.

Το Έργο περιλαμβάνει:

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) - Τζιβέρα χ.θ. 0+640 έως χ.θ. 2+448,81 μήκους 1,81 km. Στο υποτμήμα χ.θ. 0+640 - 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) - εκκλησία Αγ. Φωτεινής χ.θ. 6+670 έως χ.θ. 7+375,57, μήκους 0,71 km.

Τμήμα 3: Γέφυρα Σίμα - περιοχή φράγματος Ποταμών χ.θ. 8+516,94 έως χ.θ 11+490,59, μήκους 2,97 km.

Ακόμα, την γέφυρα Σίμα (νέα γέφυρα) στην χ.θ. 8+762,90 - 8+837,10 Συνολικού ανοίγματος 74,2m (δύο ανοιγμάτων των 37,10 m)

Επίσης περιλαμβάνει τρεις ισόπεδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:

- Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην χ.θ. 1+250 (τμήμα 1)

- Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην χ.θ. 2+350 (τμήμα 1)

- Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην χ.θ. 9+720 (τμήμα 3)

Τέλος, προβλέπει εργασίες προστασίας από βραχοπτώσεις, φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοίχου δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων.