Η χρηματοδότηση της οικονομίας, για την Τράπεζα Πειραιώς ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι προτεραιότητα, ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου μιλώντας στην γενική συνέλευση της Τράπεζας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην στήριξη των ανακοινωθέντων από την κυβέρνηση υποστηρικτικών οικονομικών προγράμμάτων (όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, η επιδότηση επιτοκίου, τα εγγυημένα επιχειρηματικά δάνεια, και η επιστρεπτέα προκαταβολή), σε συνδυασμό με την αναστολή των δόσεων επιχειρηματικών δανείων και δανείων ιδιωτών από τις τράπεζες.

Η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων παραμένει η κύρια προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες. Κατά την διάρκεια του 2019, στο θέμα αυτό υπήρξαν επιταχυνόμενα βήματα προόδου, τα οποία θα συνεχιστούν στο 2020, με την Τράπεζα Πειραιώς να εστιάζει στην υλοποίηση τιτλοποιήσεων της τάξεως των 7 δισ. ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει συμβάλει τόσο το θεσμικό πλαίσιο που έχει εμπλουτισθεί όπως το σχέδιο Ηρακλής όσο και οι σημαντικές δράσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες για τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, ανέφερε ο κ.Χαντζηνικολάου. Επίσης, η τράπεζα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή της θέση - αρά και την ικανότητα της να προχωρήσει με αυτά τα σχέδια - με τις 2 επιτυχημένες εκδόσεις Τier 2 ομολόγων συνολικών ποσών 900 εκατ. (στα μέσα του 2019 και στις αρχές του 2020), με διαδικασίες που προσέλκυσαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή προσοχή.

Το 2020, είπε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας προς την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής αυτής, ώστε να επιτύχουμε την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου όσο το δυνατό ταχύτερα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Μιλώντας στην γενική συνέλευση της Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η χώρα μας θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις του COVID-19 και σύντομα θα βιώσουμε τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, οι πελάτες μας έλαβαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν την πρώτη φάση συνεπειών. Η υποστήριξη προς τους πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την τράπεζα, η οποία διατήρησε όλες τις λειτουργίες της αδιάλειπτα καθ΄ όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας παράλληλα συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, εξάλλου, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν περίπου τα 2,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών του έτους, ευθυγραμμισμένες με τον ετήσιο στόχο για 5 δισ. νέα παραγωγή δανείων το 2020. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα αναστολής πληρωμών (debt moratoria) για ενήμερους πελάτες, επιχειρήσεις και ιδιώτες, προσεγγίζουν σήμερα τα 5 δισ.ευρώ ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

Μιλώντας γενικότερα για το τραπεζικό σύστημα είπε ότι σε σχέση με τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους. Ο περιορισμός του υψηλού αποθέματος των NPE αποτελεί τη βασικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα σήμερα. Η εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής” συμβάλλει καθοριστικά στην αποκλιμάκωση του αποθέματος αυτού. Όσον αφορά στις χορηγήσεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν περίπου ισοσκελισμένος το 2019 (-0,5%) με βελτίωση από το -1,1% του 2018. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται στην αύξηση της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού τομέα, ενώ ο ρυθμός μεταβολής χρηματοδότησης των νοικοκυριών παρέμεινε σε αρνητικό επίπεδο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την ελληνική τραπεζική αγορά βελτιώθηκε περαιτέρω στο 84% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 από 95% στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αναφορικά με τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κατά το 2019, συνεχίσθηκε η αύξηση των καταθέσεων, ως συνέπεια της σταδιακής βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της επιστροφής της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Οι συνολικές καταθέσεις της ελληνικής αγοράς αυξήθηκαν κατά 4% το 2019, στα 159 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019.

Αναφερόμενος στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Πειραιώς είπε ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν σε 24,5 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως και κατά 13 δισ. ευρώ από το υψηλότερο επίπεδο, με ιστορικά χαμηλές εισροές να καταγράφονται το 4ο τρίμηνο του 2019. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 49% το Δεκέμβριο 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 45%. Οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις NPE ύψους 7 δισ. ευρώ βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης (περίπου 5 δισ. “Vega”, περίπου 2 δισ. “Phoenix”) με στόχο να ενταχθούν στο Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (“Ηρακλής”), διευκολύνοντας περαιτέρω την προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας COVID-19 και βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να αναλάβει κατάλληλες ενέργειες για τη διαφύλαξη της κεφαλαιακής της θέσης και της ρευστότητάς της κατά την εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό θα κινηθούμε, παράλληλα με τις κεντρικές μας προτεραιότητες για βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, ενίσχυση της παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μεγάλου.