Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε ευρώ 73,5 εκατ.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 97,08% της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του 94,52% της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και του 100% των Factors Laiki και Forfaiters S.A για 73,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Ειδικότερα, η εταιρεία, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 31ης Οκτωβρίου 2018, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω της οποίας η εδρεύουσα στην Κύπρο θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD απέκτησε:

1) Ποσοστό 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)

2) Ποσοστό 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

3) Ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε Ευρώ 73,5 εκατ. Το εν λόγω ποσό μπορεί να μειωθεί κατόπιν τελικής εκκαθάρισης μετά από σχετικό έλεγχο.