Νέα ερευνητική συνεργασία του ΙΤΕ για την προαγωγή της δημόσιας υγείας    

Νέα ερευνητική συνεργασία του ΙΤΕ για την προαγωγή της δημόσιας υγείας    

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 9 Ιουλίου από τον Πρόεδρο ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη και τον Πρόεδρο ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη, με στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων για την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών δράσεων.

Η ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων και συνεργειών για την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι κρίσιμη για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και περίθαλψης.

Ειδικότερα, η συνεργασία του ΙΤΕ με τον ΦΣΗ θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση καινοτομιών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω των δικτύων των φαρμακείων, εστιάζοντας ενδεικτικά στις υγειονομικές ανάγκες του νομού την τουριστική περίοδο και την κάλυψη δυσπρόσιτων γεωγραφικά περιοχών του νομού, σε εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας από τα κοινοτικά φαρμακεία του ΦΣΗ με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής που αναπτύσσονται στα ερευνητικά Ινστιτούτα και στις καινοτόμες εταιρείες του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης. Προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα δημόσιας υγείας και φαρμακευτικής επιστήμης, η αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων για την αναβάθμιση της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα φαρμακεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΦΣΗ, η διοργάνωση ημερίδων, συνέδριων και εκδηλώσεων διάχυσης γνώσης, η από κοινού υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και εν γένει η συνεργασία για την προώθηση και την ανάδειξη της φαρμακευτικής επιστήμης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, και άλλες επιμέρους δράσεις, με στόχο τη στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος της δημόσιας υγείας.

«Η συνεργασία του ΙΤΕ με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης μιας βασικής προτεραιότητας του Ιδρύματος: την ανάπτυξη καινοτομίας και την αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της Κοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μακροπρόθεσμα οφέλη για τη δημόσια υγεία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ Καθηγητής Νεκτάριος Tαβερναράκης.

Ο Πρόεδρος του ΦΣΗ κ. Αριστοτέλης Σκουντάκης ανέφερε: «Ο ΦΣΗ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, προχωρά με ιδιαίτερη χαρά στη σύναψη συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, στοχεύουμε στην ενίσχυση του επιστημονικού ρόλου των φαρμακοποιών σε θέματα δημόσιας υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επιπλέον, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, δεξιοτήτων και καινοτόμων προϊόντων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα κοινοτικά φαρμακεία προς όφελος της κοινωνίας.»

Το ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

Αποτελείται από δέκα (10) ερευνητικά Ινστιτούτα με ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Μεθόδολογίες και Τεχνολογίες Ιατρικής Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Πολιτισμό, Αστροφυσική, Γεωενέργεια και Γονιδιωματική του Ανθρώπου. Σκοπός του ΙΤΕ είναι η διεξαγωγή βασικής, ιδιαίτερα δε εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, η προαγωγή της επιστήμης, η ανάπτυξη εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών. Για την επίτευξη του σκοπού του το ΙΤΕ εκπονεί μελέτες και εκτελεί ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα, ειδικεύει επιστήμονες στους τομείς των Ινστιτούτων του, παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τον σκοπό του.

Ο ΦΣΗ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου είναι ο μεγαλύτερος φαρμακευτικός σύλλογος στην Κρήτη, με περίπου 300 ενεργά μέλη φαρμακοποιούς, και από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του είναι η προαγωγή της φαρμακευτικής επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο ΦΣΗ διασφαλίζει την τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από τα μέλη του για την παροχή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, προάγει τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, προβάλλει θέσεις για θέματα δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις προαγωγής της υγείας. Ως κοινωνικός εταίρος και Φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, παρέχοντας γνωμοδοτήσεις για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Ο ΦΣΗ συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείου, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, παρέχει κοινωνικό έργο, διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις και προάγει τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στη φαρμακευτική και ιατρική επιστήμη.