Κρατική αρωγή για όσους εξ αυτών έχουν υποθηκευμένη την πρώτη κατοικία

Ένα νέο πρόγραμμα για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη την πρώτη κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία της Covid-19, ισχύει από την 1.8.2020. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά την κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό.

Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

● Να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες - ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα).

● Να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην πρώτη κατοικία τους.

● Να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο κρατικό επίδομα - ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος - εσόδων).

● Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3.8 έως 30.9.2020 σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr, που είναι προσβάσιμη και στην εθνική πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η επιδότηση δανείου 2020 μπορεί να γίνει

● είτε από την ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας),

● είτε με διοργάνωση επίσκεψης - τηλεδιάσκεψης με ένα από τα 50 κέντρα - γραφεία ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 2132125730).

Το κράτος επιδοτεί για τρία τρίμηνα τη μηνιαία δόση του δανείου, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου:

α. Εξυπηρετούμενο δάνειο (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600 ευρώ): πρώτο τρίμηνο 90%, δεύτερο τρίμηνο 80%, τρίτο τρίμηνο 70%.

β. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500 ευρώ): πρώτο τρίμηνο 80%, δεύτερο τρίμηνο 70%, τρίτο τρίμηνο 60%.

γ. Μη εξυπηρετούμενο δάνειο που έχει ήδη καταγγελθεί

(μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300 ευρώ): πρώτο τρίμηνο 60%, δεύτερο τρίμηνο 50%, τρίτο τρίμηνο 30%.

Οι δικαιούχοι, αφού ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης θα πρέπει να πληρώνουν ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου για χρονικό διάστημα 6-18 μηνών, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση.

Ωστόσο για τη λήψη της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά/ αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1. Να διαθέτει κύρια κατοικία στην Ελλάδα και να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.

2. Να έχει δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

3. Ο ίδιος είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο της Covid-19. Ειδικότερα εντάσσονται:

● Φυσικά πρόσωπα άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη.

● Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση μέσου μηνιαίου μισθού κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. των μηνών Μαρτίου - Απριλίου 2020) συγκριτικά με το χρονικό διάστημα πριν από την πανδημία (δηλαδή των μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020), ως εξής:

α. Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό έως 1.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη δέκα ποσοστιαίων μονάδων (10%).

β. Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη είκοσι ποσοστιαίων μονάδων (20%).

γ. Εάν ο μισθός πριν από την πανδημία ανερχόταν σε ποσό άνω των 2.000 ευρώ, τότε έχει επέλθει μείωση μισθού ίση ή μεγαλύτερη τριάντα ποσοστιαίων μονάδων (30%).

● Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας (δηλ. το 2ο τρίμηνο 2020), συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ένα έτος πριν από την πανδημία (δηλ. το 2ο τρίμηνο του 2019).

● Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

● Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

● Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.

● Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά με κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.

4. Να μην έχει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, και άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μην λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα.

5. Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:

● Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί προγράμματος επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

● Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς.

● Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

● Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.

Σημείωση: Εάν έχει υποβάλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα «Γέφυρα».

6. Να μην υφίσταται εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην πρώτη κατοικία.

7. Να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, ως εξής:

Κατηγορία Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια

● Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

● Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

● Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως τρία μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ.

● Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.

● Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

● Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Κατηγορία Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί ακόμη

● Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

● Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

● Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως τρία μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ.

● Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ

● Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

● Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Κατηγορία Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί

● Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

● Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

● Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως τρία μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ.

● Οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

● Η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

● Η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:

● Να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα κρατικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Covid-19.

● Να έχει ατομικό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.500 ευρώ.

● Να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Πολλαπλές κατηγορίες δανείων

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει δάνεια διαφορετικών κατηγοριών, διευκρινίζεται ότι:

● Εάν ο οφειλέτης διαθέτει έστω και ένα καταγγελμένο δάνειο πρώτης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τα καταγγελθέντα δάνεια.

● Εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει καταγγελμένο δάνειο πρώτης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση την κατηγορία του δανείου που έχει το μεγαλύτερο ανεξόφλητο υπόλοιπο.

8. Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι επιτηδευματίας ή ότι ως επιτηδευματίας έχει λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), τότε το συνολικά εγκριθέν ποσό ενίσχυσης, για το τρέχον και τα δύο προηγούμενα έτη, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω όρια:

● Το ποσό των 100.000 ευρώ όταν αφορά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων.

● Το ποσό των 30.000 ευρώ όταν αφορά σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

● Το ποσό των 20.000 ευρώ όταν αφορά σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα.

● Το ποσό των 200.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην των ανωτέρω.