Ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η νέα διαδικασία τακτοποίησης των λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων, που λειτουργούν σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις επί δεκαετίες, χωρίς νόμιμη οικοδομική άδεια.

Με σχετική εγκύκλιο κινούνται οι διαδικασίες για την τακτοποίηση και την εξασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας των αυθαίρετων λατρευτικών χώρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ειδικότερα η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων καλεί τις θρησκευτικές κοινότητες να αδειοδοτήσουν τους χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν από τις 9 Αυγούστου 1955, πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε το κτίσμα να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο. Πρόκειται για περίπου 500 χώρους σε όλη την Ελλάδα μεταξύ των οποίων και στα Δωδεκάνησα, τεμένη, Εβραϊκές Συναγωγές και ναοί παλαιοημερολογιτών και προτεσταντών.

Χώροι Λατρείας των Μουσουλμάνων στην Κω και τη Ρόδο

Για τους χώρους λατρείας των Μουσουλμάνων στη Κω και την Ρόδο η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον οικείο Πρόεδρο και από τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου αντίστοιχα. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται συγκεκριμένα από:

– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων,

– βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

– τίτλους ιδιοκτησίας,

– αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσης του, η νομιμότητα του λόγω παλαιότητας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια), ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και το ύψος πύργου προσευχής,

– αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών, Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου, αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.

Συναγωγές

Για τις Συναγωγές η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) και να δηλώνονται τα στοιχεία των θρησκευτικών λειτουργών και του Προέδρου της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, ως Φυσικού Προσώπου, Υπεύθυνου του χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από:

– αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών

διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε.,

– βιογραφικό θρησκευτικών λειτουργών και αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας

– τίτλοι ιδιοκτησίας,

– Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτήριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κ.λπ.). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).

– Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτηρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως).

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών ή του Κ.Ι.Σ., αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λπ.) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτήριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.

Εφόσον το κτήριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ: 76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Νόμιμη η λειτουργία του Τεμένους “Ιμπραήμ Πασά”

Με βάση τα παραπάνω και με απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως με ημερομηνία 22-11-2019, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως στις 30-12-2019, διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία του Τεμένους Ιμπραήμ Πασά, έπειτα από την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Ειδικότερα, στην απόφαση της υπουργού Παιδείας, αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

[…] Διαπιστώνουμε:

1. Τη νόμιμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας με την επωνυμία “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” που στεγάζεται σε ακίνητο κείμενο στο Δήμο Ρόδου (Δημοτική Ενότητα Ροδίων) του νομού Δωδεκανήσου και επί της Πλατείας Πλάτωνος, με εμβαδόν δαπέδου 242 τ.μ. με μέγιστο αριθμό φιλοξενούμεων τριακόσια (300) άτομα, με ύψος πύργου προσευχής (μιναρέ) τριάντα δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (32,50) και με υπεύθυνο θρησκευτικά λειτουργό (ιμάμη) τον κ. ΧΑΣΑΝ ΚΑΡΑ-ΆΛΗ, διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα.

2. Επισημαίνουμε άτι η παρούσα δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν άλλων απαραίτητων κατά νόμο δικαιολογητικών, αδειών και βεβαιώσεων για τη νόμιμη, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του μουσουλμανικού χώρου λατρείας. Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη διαπιστωτική απόφαση νόμιμης λειτουργίας χώρου λατρείας, δεν μεταβάλλει, αλλοιώνει ή τροποποιεί τις έννομες σχέσεις, τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί χώρων συνάθροισης κοινού, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αιτούντων.

3. Στην είσοδο του χώρου στον οποίο στεγάζεται ο μουσουλμανικός χώρος λατρείας, είναι απαραίτητο να αναρτηθεί η επιγραφή “ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ” με τον σχετικό αριθμό ΑΔΑ.

Η υπουργός Παιδείας και Θρηκευμάτων Νίκη Κεραμέως

Νόμιμη η λειτουργία δύο Τζαμιών στην Κω

Ομοίως με απόφαση της αρμόδιας υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως διαπιστώθηκε η νόμιμη λειτουργία των μουσουλμανικών χώρων λατρείας, “ΝΤΕΦΤΕΝΤΑΡ ΤΖΑΜΙ” και “ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΑ ΤΖΑΜΙ” στην Κω «διότι σύμφωνα με τα κατατεθειμένα έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμαίρεται η ύπαρξη και η χρήση του ως χώρου λατρείας ήδη προ του 1955 μέχρι και σήμερα».

Να σημειωθεί ότι η σύσταση του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Ρόδου” ιδιοκτήτη όλων των μουσουλμανικών Τεμενών και Νεκροταφείων στη νήσο Ρόδου, όπως και του “Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω”, έγινε με κυβερνητικό διάταγμα του Ιταλού κυβερνήτη των νήσων του Αιγαίου το 1929. Οι οργανισμοί αυτοί υφίστανται και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος τον Απρίλιο του 1947 και διοικούνται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους.

Πηγή: Δημοκρατική της Ρόδου