Νέα δεδομένα για την ανάπτυξη της Παγκρήτιας Τράπεζας φέρνει η σημερινή Γενική Συνέλευση, καθώς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναμένεται να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία από συνεταιριστικό οργανισμό.

Οι μέτοχοι της τράπεζας θα δώσουν σήμερα το «πράσινο φως» για την έγκριση του εταιρικού μετασχηματισμού ενώ παράλληλα η τράπεζα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στην τράπεζα αφενός να επεκταθεί σε μια σειρά από δραστηριότητες που δεν είχε τη δυνατότητα για όσο χρονικό διάστημα ήταν συνεταιριστική (π.χ. factoring ,leasing και investment banking) ενώ παράλληλα της δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνει την παρουσία της και εκτός της Κρήτης.

Πρόκειται για την τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στο κτήμα «Κήπος των Αισθήσεων» που βρίσκεται στις Μαλάδες (η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19), με στόχο τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν τεθεί και ανακοινωθεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη των οποίων η έγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη γενική συνέλευση. Σημειώνεται ότι στη γενική συνέλευση και στη λήψη των αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.
Η γενική συνέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30μμ

Δίπλα στη μικρομεσαία επιχείρηση με όλες της τις δυνάμεις συνεχίζει να στέκεται η Παγκρήτια Τράπεζα.

Η Παγκρήτια εξάντλησε τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19»

Μέσα σε διάστημα 10 ημερών εξάντλησε το ποσό που της αντιστοιχούσε από τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που της είχε εγκριθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το οποίο ανήλθε σε 29.530.000 ευρώ.

Περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις επέλεξαν την Παγκρήτια ως τράπεζα συνεργασίας τους όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ενώ η Τράπεζα επεξεργάστηκε περισσότερες από 300 αιτήσεις.

Η Παγκρήτια συνεχίζει να χορηγεί ρευστότητα στην αγορά προερχόμενη από τις αυξημένες καταθέσεις, αλλά και από προγράμματα Εθνικών και Ευρωπαϊκών φορέων προκειμένου:

να στηρίξει έμπρακτα και ενεργά την ελληνική οικονομία,

να βοηθήσει την πελατειακή της βάση να ξεπεράσει τα προβλήματα της πανδημίας, σε μια χωροταξική περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό,

να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα επιχειρήσεων που, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η διεθνής συγκυρία, πραγματοποιούν σχέδια για την επόμενη μέρα.