Με σχετική απόφαση,βάση της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλούνταιοι

ενδιαφερόμενοιφυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούννα μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια σε άλληκατηγορία, και συγκεκριμένα:

Στηνέδρα Δ. Αγίου Νικολάουγια μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙσε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στηνέδρα Δ. Ιεράπετραςγια μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙσε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ) και τη μετατροπήδύο (2) αδειών ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ-ΤΑΞΙ
Στηνέδρα Σητείαςγια μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙσε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στηνέδρα Οροπεδίου Λασιθίουγια μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΞΙσε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).

ναυποβάλλουν σχετική αίτηση με τααπαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τηνΠαρασκευή12 Μάϊου 2023 και ώρα 14:00.

Στηναίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η έδραή οι έδρες της Περιφερειακής ΕνότηταςΛασιθίουγια τις οποίες ζητείται η μετατροπή τωνυφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ ) καθώςκαι η μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ ΤΑΞΙ.

Οιέδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην**Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου,**όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ.84/2012(ΦΕΚ 2080/ Β/ 4-7-12) Απόφαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου είναι:

Α)Δήμος Αγίου Νικολάου

Β)Δήμος Ιεράπετρας

Γ)Δήμος Σητείας

Δ)Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Αρμόδιαυπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων γιαάδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, με έδρα πουβρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια τηςΠεριφερειακήςΕνότητας Λασιθίου,ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών &Επικοινωνιών Π.Ε.Λασιθίου.

Κάθεενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτησηυπογεγραμμένη από τον ίδιο ή το νόμιμοεκπρόσωπο του καθώς και φάκελο με τααπαιτούμενα δικαιολογητικά όπωςφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****και τα οποίαπρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτηημερομηνία δημοσίευσης της παρούσαςπρόσκλησης.

Προϋποθέσειςσυμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων:

Οιενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη μετατροπήυφιστάμενης άδειας σε άλληκατηγορίαπρέπει να πληρούν αθροιστικά τιςακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με ταάρθρα 107 και 108 του Ν. 4070/2012:

Α)ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  1. Να έχουν υπηκοότητα κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012.
  3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
  4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Β)ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012. Δηλαδή για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
  3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
  4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Επεξεργασίααιτήσεων - ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ηαρμόδια υπηρεσία μετά το πέρας κατάθεσηςτων αιτήσεων θα ελέγξει την πληρότητατων απαιτούμενων δικαιολογητικών καιτων προϋποθέσεων μετατροπής υφιστάμενηςάδειας σε άλληκατηγορία.

Στησυνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικήκατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με τοόνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανάέδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ήΕΙΔΜΙΣΘ) κατ’ αύξοντα αριθμό κατάθεσηςαίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθεαιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός τωναιτούμενων αδειών.

Ηκατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στοδιαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης(www.crete.gov.gr) καιστο διαδικτυακό τόπο του ΥπουργείουΥποδομών & Μεταφορών (www.yme.gr).

Σεπερίπτωση που ο συνολικός αριθμός τωναιτησαμένων ανά έδρα αδειών είναιμεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεταιμε την απόφαση του Περιφερειάρχηδιενεργείται ηλεκτρονική κλήρωσησύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 7 του Ν. 4070/12όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μετάτην ολοκλήρωση της διαδικασίας και τηναποστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης τωνκαταλόγων των κληρωθέντων από τοΥπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, γιατις έδρες της Περιφερειακής ΕνότηταςΛασιθίου, θα εκδοθεί απόφαση με τηνοποία θα εγκρίνεται στο όνομα κάθεδικαιούχου η μετατροπή υφιστάμενηςάδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ)καθώς και η μετατροπή υφιστάμενης άδειαςΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ σε ΕΔΧ ΤΑΞΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ταδικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθείμετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσηςτης παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκτός τωνδικαιολογητικών 1 & 2 του πίνακα (Β).

(Έντυποαίτησης χορηγείται από την υπηρεσίαΜεταφορών & Επικοινωνιών της Π,ΕΛασιθίου και βρίσκεται αναρτημένη στονιστότοπο της Περιφέρειας)

Δηλαδή για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες οι ομόρρυθμοι εταίροι.