Αγόρασε 86.394 κοινές ονομαστικές μετοχές έναντι 1,15 ευρώ ανά μετοχή

Συνολικά 86.394 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΠΕΡΣΕΥΣ», έναντι 1,15 ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε η «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» κατά την περίοδο 13-16 Ιανουαρίου 2020.

Έτσι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 95,79% από περίπου 95,28% που ήταν στις 10.01.2020.