ΘΕΜ Α : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια – Διαβούλευση με τους Στρατιωτικούς α. ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007 β. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «…

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια – Διαβούλευση με τους Στρατιωτικούς

α. ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007β. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 552/10.7.2018 έγγραφό μαςδ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1014/06.3.2019 έγγραφό μαςε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 327/30.9.2019 έγγραφό μας

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 516/15.11.2019 έγγραφό μαςζ. Φ. 900α/2168/16672 από 19.10.2019 («Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»)η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 526/19.11.2019 έγγραφό μας1. Αποτελεί γενικότερη παραδοχή ότι το εργασιακό περιβάλλον, συνολικά, επηρεάζεται από μία σειρά από ετερόκλητους και πολυσύνθετους παράγοντες, όπως:α. Οι φυσικές συνθήκες του εργασιακού χώρου (πχ επαρκής φωτισμός, επίπεδα ήχου, επαρκής αερισμός).β. Η εργονομία (πχ καταλληλόλητα εργασιακών χώρων, χρήση κατάλληλου εξοπλισμού).γ. Ιατρικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (πχ ικανοποίηση των εργαζομένων, ευχάριστη ατμόσφαιρα κλπ).δ. Η συμμόρφωση της Διοικήσεως (πχ τήρηση εργασίμου ωραρίου, διασφάλιση επαγγελματικών προδιαγραφών κλπ).2. Όπως έχει ήδη αναδειχθεί μέσα από μία σειρά εγγράφων μας [ιδέτε σχετικά (γ) έως και (στ)], υφίσταται υποχρέωση της Διοικήσεως για συμμόρφωση με κάθε είδους απαίτηση (κανονιστική, θεσμική κλπ, όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προσαρμογή αυτών στον άνθρωπο κλπ).3. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης έχει αντίκρισμα, υφίσταται η διαδικασία της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους, προκειμένου να «επιστρέφουν» σε κάθε Διοίκηση τα προβλήματα υπό την οπτική γωνία των χειριστών, ήτοι από το εργασιακό επίπεδο όπου υφίστανται οι περισσότεροι κίνδυνοι στην εργασία. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναδείξει με το (η) σχετικό, χωρίς ωστόσο να λάβουμε κάποια απάντηση μέχρι σήμερα, η διαδικασία της διαβούλευσης δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στις ΕΔ.4. Θεωρούμε ότι:α. Δεν υφίσταται στέλεχος των ΕΔ που να μην επιθυμεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησής του, κάτι που, εξάλλου, είναι κοινώς αποδεκτό ότι σχετίζεται και με την αποδοτικότητα του προσωπικού, ενώ εξίσου βέβαιο είναι και ότι το ίδιο επιθυμεί διαχρονικά και η Ηγεσία των ΕΔ.β. Στο πλαίσιο ανωτέρω διαδικασίας διαβούλευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ να μπορέσει να εκφράσει τη γνώμη του για το εργασιακό περιβάλλον που επικρατεί στις ΕΔ σε όλα τα επίπεδα, ήτοι (μεταξύ άλλων):(1) Ανταποδοτικότητα μισθού σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει.(2) Υπηρεσιακές παροχές και διευκολύνσεις προς το προσωπικό.(3) Αναγνωρισιμότητα στον εργασιακό χώρο.(4) Αξιολόγηση εργασιακού περιβάλλοντος με έμφαση στην προσπάθεια αναγνώρισης ψυχοκοινωνικών παραγόντων.(5) Εφαρμογή ωραρίου.(6) Παροχές υγείας.(7) Υπερβάσεις στο χώρο εργασίας.(8) Ονομαστική αναφορά των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό.γ. Σε έναν δαιδαλώδη και δύσκολο Οργανισμό όπως οι ΕΔ, δεν είναι δυνατό να μην ερωτάται η γνώμη του προσωπικού, το οποίο κατ΄ επανάληψη έχει αποκληθεί, όχι αδίκως, πολλαπλασιαστής ισχύος, ωστόσο, δεν έχουμε διαπιστώσει να υφίσταται κάτι τέτοιο.5. Επί των ως άνω:α. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, ένα αρκετά ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο που υφίσταται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., το οποίο, εκτιμούμε ότι παρέχει ένα ενδεικτικό επαρκές εύρος προς ενημέρωση και ενδεχόμενη αξιοποίηση επ’ ωφελεία και των ΕΔ, με σκοπό τη δημιουργία αντίστοιχου ερωτηματολογίου, προσαρμοσμένου στις οικείες ιδιαιτερότητες, που να μπορεί να συμπληρωθεί από τα στελέχη με τη μυστικότητα που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.β. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με το στρατιωτικό προσωπικό κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 42 παρ. 8 του (β) σχετικού, ώστε αυτή να επεκταθεί και στην υφιστάμενη Διαδικασία 4.4.3/Δ-01 του (α) ομοίου, καθόσον όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί και με το (ζ) σχετικό, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. by on Scribd by on ScribdΕπισυναπτόμενα αρχεία