Με ΣΔΙΤ η κατασκευή του φράγνατος Χαβρία συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ

Το έργο της κατασκευής του φράγματος Χαβρία και των συνοδών εγκαταστάσεων εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνολικού ύψους άνω των 119 εκατ. ευρώ αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση του φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμαστην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού.

Στόχος του έργου είναι η ύδρευση των δημοτικών ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Με την ΣΔΙΤ θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, ενώ το μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν αποτελεί το 23% του συνολικού μήκους των αγωγών των προβλεπόμενων δικτύων για τις επόμενες φάσεις.

Βασική πηγή ύδρευσης αποτελεί η υλοποίηση του έργου ταμίευσης (φράγματος) των επιφανειακών υδάτων στον ποταμό Χαβρία στην περιοχή της Ορμύλιας, ενώ η ύδρευση θα γίνεται μέσω εξωτερικών δικτύων με αρχή μία νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού σε περιοχή κατάντη του φράγματος.

Με την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής της Χαλκιδικής για πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού για τους πολίτες, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες (περίοδος αιχμής ζήτησης, λόγω τουρισμού). Οι νέες υποδομές θα συμβάλλουν επίσης στην βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και στη δημιουργία νέων, ιδίως με την αντικατάσταση αντλήσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής ροής. Παράλληλα θα αναβαθμιστεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν με την διασφάλιση πόσιμου νερού ως μέτρο περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.

Η διαχείριση των υποδομών της ΣΔΙΤ ξεκινά από το φράγμα έως και τις δεξαμενές των οικισμών. Η παραλαβή του νερού μετά τις δεξαμενές, η διανομή του προς χρήση στον τελικό καταναλωτή και η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης θα γίνεται αποκλειστικά από τους κατά τόπους Δήμους ή ΔΕΥΑ ή άλλο φορέα που μπορεί να συστήσουν για τον σκοπό αυτό.

To έργο θεωρείται ώριμο προς υλοποίηση καθώς υπάρχει εγκεκριμένη Περιβαλλοντική μελέτη (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) Οριστική μελέτη του φράγματος Χαβρία και Οριστικές μελέτες των έργων δικτύων 62km.

Το συνολικό κόστος κατασκευαστικής εκτιμάται σε 86.320.868 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το κόστος λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης εκτιμήθηκε στο ποσό των 2.218.391 ευρώ ανά έτος και αρχίζει από το α΄εξάμηνο λειτουργίας.

Για το Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής έχει θεωρηθεί κόστος αντικατάστασης H/M εξοπλισμού περίπου 10.000.000 ευρώ συνολικά για τη διάρκεια λειτουργίας των 27 ετών του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 119.235.808 ευρώ.

Μετά από χρηματοοικονομική ανάλυση, με IRR Cash Flow 11% και 0% Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου, η αμοιβή διαθεσιμότητας είναι 9.902.000 ανά έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ζητηθεί η κατ΄ αρχήν σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων δήμων για τη συμμετοχή τους στο Φορέα Διαχείρισης του έργου, ο οποίος θα παραλάβει το έργο από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΣΔΙΤ.