Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαενέα ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μηχανικός

& Εξοπλισμού

(Ηλεκτροτεχνίτης

Αυτοματισμών και Οργάνων)

(Οδηγός αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

(Λιμενικής εγκατάστασης)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου κα Ξενικάκη Βικτωρία, v.xenikaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63162 και κα Ανδρεαδάκη Ελένη, e.andreadaki@dei.com.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 28430-63075.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05/04/2021 έως 14/04/2021

Πηγή : Aνατολή