ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ΟρισμένουΧρόνου (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ), στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας σύμφωνα με τη διαδικασίατου Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ134/τ.Α/17-7-1980)

Ο Πρόεδρος του ΔημοτικούΟργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) Μιχαήλ Περάκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΑΡ.223 ΠΑΡ 5)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/06
 4. Τις διατάξεις του ν. 4325/15 (άρ. 26 παρ.8)
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/τΑ΄/1980 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.476/1981 ΠΔ (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/21-5-1980)
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
 7. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του αρ. 9 του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
 8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66 περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων
 9. Τις διατάξεις του Β.Δ.57/57 περί κυρώσεως εσωτερικού κανονισμού Ωδείου Θεσσαλονίκης
 10. Το με αρ. πρωτ. 1786/19-11-2019 αίτημα του ΔΟΚΑΣ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προγραμματισμού προσλήψεων
 11. Το με αρ. πρωτ 12860/2-12-2019 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς του Υπουργείο Εσωτερικών.
 12. Την αρ. πρωτ.οικ.91349/20-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΒ46ΜΤΛ6-4ΧΝ), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης σύμβασης
 13. Το αρ. 92443/24-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 14. Τις με αρ. πρωτ. 116,119/3-01-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης στον π/υ έτους 2020. Αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
 15. Την αρ. 1/7-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΑΣ περί καθορισμού ειδικότητας
 16. Την αρ. 65/27-8-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΚΑΣ περί έγκρισης έκδοσης ανακοίνωσης
 17. Την αρ. 67/8-9-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΚΑΣ περί πρότασης συγκρότησης επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού προσωπικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
 18. Την αρ. πρωτ. 7907/18-9-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί συγκρότησης Καλλιτεχνικής επιτροπής προσωπικού στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΣ του Δήμου Σητείας, για την κατάταξη των υποψηφίων
 19. Τα αρ. ΦΕΚ 813/10-5-2011 τ.β΄ σύστασης του ΔΟΚΑΣ
 20. Τον τροποποιημένο ΟΕΥ (ΦΕΚ 5879/31-12-2018 τ.Β΄) του ΔΟΚΑΣ

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού ΟργανισμούΚοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟ.Κ.Α.Σ), που εδρεύει στη Σητεία τουΝομού Λασιθίου, με αντικείμενο την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας «ο Στρατής Καλογερίδης», συνολικής διάρκειαςέως οκτώ (8) μήνες .

απασχόλησης

ατόμων

8 μήνες

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παράγρ. 13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003), ο Δ/ντής Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), πρέπει να έχει 10ετή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής.

Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

·Πτυχίο: 10 μόρια

·Πτυχίο με Άριστα : 5 επιπλέον μόρια

·Δίπλωμα: 5 μόρια ·Δίπλωμα με Άριστα : 5 επιπλέον μόρια

·Δίπλωμα με Άριστα και διάκριση (βραβείο, αριστείο κλπ.): 5 μόρια

από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη 5 μόρια

από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη 5 μόρια

ΤΡΟΠΟΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση τουπροσωπικού θα γίνει από την ορισθείσαεπιτροπή εξέτασης των αιτήσεων με βάση τα παρακάτω:

Από τη διαδικασίατης συνέντευξης, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1του Π.Δ. 524/1980 (κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα περάσουν οι υποψήφιοι, οιοποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσειτο 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικάκαι σε έντυπη μορφή, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεωντου ατομικού δελτίου ταυτότητας.

 1. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης καιτης επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημημετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο29 ΠΔ 50/2001) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

3.Βεβαίωση 10 ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία& μουσικές σχολές ,ελλείψει αυτής παραστατικά που να δικαιολογούν 10ετήκαλλιτεχνική προϋπηρεσία

4. Πρόσφατο Βιογραφικό σημείωμακαλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας,

(Αποδεικτικά καλλιτεχνικήςδραστηριότητας : συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίεςμουσικής δωματίου, διακρίσεις μαθητών, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια,εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις,μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνική δραστηριότητα τουιδίου (εκθέσεις), συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών,συστάσεις-διακρίσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συμμετοχές σεδιαγωνισμούς, κινησιολογία, video , κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότηταςγια να προσμετρηθούν θα πρέπει να πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεωνόπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (CD).

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριμήνου)

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στηνοποία να δηλώνεται:

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων(μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

• Κάθε πράξη τουβίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για τηνυπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγωποινικού αδικήματος.

• Ότι δεν τελεί υπόαπαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

• Ότι δενπαραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγωπαραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτεπλημμέλημα ή κακούργημα.

• Τυχόν παράλληλη απασχόληση σε Δημόσιο ήιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονταιστην προκήρυξη και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2)ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα καιστο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείαςκαι στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής ΑνάπτυξηςΣητείας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησηκαι να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρειτην υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένηεπιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση**: Δημοτικός ΟργανισμόςΚοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ), Μ.Μερκούρη 11, Τ.Κ 72300,Σητεία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 28430 23775)υπόψιν κας Ρασούλη Αικατερίνης.** Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεωνταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πουφέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στηναίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμίαυποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσαςσε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας καιστο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον ηανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρωπροθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσιααργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη τηςπροθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατάταξη υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4του ΠΔ 524/80 που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 7907/18-9-2020 απόφαση τηςΣυντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόντους υποψηφίους σε συνέντευξη και θαειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής

Κατόπιν θα συντάξει πίνακακατάταξης με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της, ο οποίος θα εγκριθεί από τοΔιοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΚΑΣ μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Κατά των πινάκων κατάταξης δενπροβλέπεται από τον νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θααναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη τηςπροθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα τωνγραφείων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟ.Κ.Α.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ