Προσλήψεις στην 7η ΥΠΕ Κρήτης για νοσηλευτές

Προσλήψεις στην 7η ΥΠΕ Κρήτης για νοσηλευτές

Όλες οι λεπτομερειες για τις προσλήψεις στην 7η ΥΠΕ.
Ανακοινώθηκε από την 7ηΥΠΕ Κρήτης η προσκληση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών /τριωνγια τις ειδικότητες : 1) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, 2) Χειρουργικής Νοσηλευτικής, 3) Ογκολογικής Νοσηλευτικής 4) Παθολογικής Νοσηλευτικής, και5)Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για τη λήψη ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνσηnoseidikotita@hccrete.grέως και τις 19-02-2024.

Οιθέσεις γιακάθεειδικότητακατανέμονταιωςακολούθως:

1.Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής

Α/ΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1Π.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ10
2Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ«ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ»5
3Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ4

2.Χειρουργικής Νοσηλευτικής

Α/ΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣ
1Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»5

3.Ογκολογικής Νοσηλευτικής

Α/ΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣ
1Π.Γ.ΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5

4.Παθολογικής Νοσηλευτικής

Α/ΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1Π.Γ.ΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4

5.Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Α/ΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Ε.Μ.)ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 7ηςΥΠΕ2

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/εςκαλούνται να μελετήσουν τις: α) υπ.αριθμΓ6α/Γ.Π.39226/2020 (ΦΕΚ 2656/τΒ/30-06-2020) Απόφαση και β) υπ.αριθμ.Γ6α/Γ.Π.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τΒ/324-08-2021) Απόφασησχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι/εςοι οποίοι/εςπουδεν εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία των πρότυπων αρχείων (α) τηςαίτησης- υπεύθυνης δήλωσης (1)και (β) τηςυπεύθυνης δήλωσης, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στονιστότοποτης Υπηρεσίας μας:http://www.hc-crete.gr,(Για τον Πολίτη → Ειδίκευση Νοσηλευτών), σε επεξεργάσιμη μορφή, υπογράφουνκαιακολούθωςσκανάρουντηνΑίτησηκαιτηνΥπεύθυνηΔήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο.

Το αρχείο λαμβάνει ως όνομα το επίθετο του/της υποψηφίου/ας, ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του ονόματος και αποστέλλεται

ηλεκτρονικήδιεύθυνση:

[email protected]

Μετάτηναποστολή,οενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτηση του

παρελήφθη.

Επισημαίνουμεότιοιενδιαφερόμενοι/εςνοσηλευτές/τριεςέχουνδικαίωμαυποβολής

Αίτησης εγγραφήςστουςκαταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειαςμέσωτου

Διαδικτυακούτόπουαυτής.μεαίτησήτους,ηοποίαυπέχεικαιθέσηυπεύθυνηςδήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ειδικότητας δύνανται να δηλώσουν έως τρία (3)Νοσοκομεία μίας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021υπουργική απόφαση.

A)ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)Πτυχίο Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης(Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

2)Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄).

3)Άδεια Ασκήσεως ΕπαγγέλματοςΝοσηλευτή/τριας.

4)Υπεύθυνη δήλωσηότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το τελευταίο έτος.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 4. Τ. Β’ ΦΕΚ 2656/30-6-2020:

Η σειρά προτεραιότηταςκαταχώρισης των υποψηφίων ειδικευομένων Νοσηλευτών στους καταλόγους της κάθε κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ) που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά, θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας τηνΤρίτη 20/02/2024, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό τωνπροκηρυσσόμενωνθέσεων, ανά νοσηλευτική ειδικότητα.

Για τον τόπο και την ακριβή ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι/εςθα ενημερωθούν μέσω νέας ανακοίνωσης στονιστότοποτης Υπηρεσίας μας, το αργότερο έως την παραμονή της ημερομηνίας της κλήρωσης.

Ο τελικός κατάλογος των νοσηλευτών/τριών που θα καλύψουν τιςπροκηρυχθείσεςθέσεις ανά νοσοκομείο, σύμφωνα με την δηλωθείσα σειρά προτίμησης από τον καθένα υποψήφιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μέχρι τις 20-02-2024.

Γ.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙΟΡΟΙ(ΦΕΚ4041/Τ.β΄/21-09-2020).

–Οι Νοσηλευτές που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψητης νοσηλευτικής ειδικότητας και εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη θέση τους. (Αφορά όλους τους επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)

–Εργαζόμενοι Νοσηλευτέςστον ΙδιωτικόΤομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη ειδικότητας και εφόσον επιλέγουν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουπλήρουςκαιαποκλειστικήςαπασχόλησηςισόχρονηςδιάρκειαςμετονπροβλεπόμενοκατά νόμο χρόνο ειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τηνΔιεύθυνση Δημόσιας Υγείας 7ηςΥΠΕ Κρήτης στο: 2813404424.