Ο ΣEB κάνει λόγο για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα στον ελληνικό χώρο: την κάλυψη του 75%-80% της ελληνικής επικράτειας με σχέδια χρήσεων γης έως το 2025-26, τη στιγμή που από το 1983 έως σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το 20%

Προτάσεις σε τέσσερις άξονες που θα αναβαθμίσουν την χωροταξική πολιτική της χώρας και θα συμβάλλουν στην βελτίωση του σχεδιασμού χωρίς καθυστερήσεις, παρουσίασε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και η Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων.

Στόχος είναι η υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων που φέρνουν οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία και η εξάλειψη όλων εκείνων των παραμέτρων που μπλοκάρουν ή ματαιώνουν σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι ο πρόσφατος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός που ψήφισε το ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται συνιστούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση που δεν πρέπει να χαθεί. Ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα στον ελληνικό χώρο: την κάλυψη του 75%-80% της ελληνικής επικράτειας με σχέδια χρήσεων γης έως το 2025-26, τη στιγμή που από το 1983 έως σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το 20%.

Ο ΣΕΒ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της χωρικής πολιτικής για τον επενδυτικό προγραμματισμό, έχει εντοπίσει 20 προτάσεις σε 4 άξονες:

1ος Άξονας: Επιτάχυνση και έγκαιρη υλοποίηση των εν εξελίξει σχεδιασμών που αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας (Αναθεωρήσεις Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων-ΕΧΠ Βιομηχανίας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ολοκλήρωση νέου ΕΧΠ Ορυκτών Πρώτων Υλών).
2ος Άξονας: Επίλυση χρόνιων ζητημάτων που απορρέουν από αναχρονιστικές και αντιφατικές χωρικές ρυθμίσεις και διατάξεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες (Ειδικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια σε περιοχές με Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλες ξεπερασμένες ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και σε χωρικές ενότητες με αναπτυξιακές πιέσεις και συγκριτικά επενδυτικά πλεονεκτήματα).
3ος Άξονας: Βελτίωση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων (μεταξύ άλλων κωδικοποίηση της νομοθεσίας, νέο πδ χρήσεων γης και αντιστοίχιση χρήσεων γης με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και αναθεώρηση ν. 3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα).
4ος Άξονας: Παρεμβάσεις σε επιμέρους πεδία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την εθνική οικονομία και την προσέλκυση νέων επενδύσεων (νέα Εθνική Χωρική Στρατηγική για ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα, με έμφαση στη μεταποίηση, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, θέσπιση αστικής στρατηγικής για την αναβάθμιση των πόλεων, σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο χωροθέτησης βιομηχανικών λιμένων και αξιοποίησης γεωργικών γαιών).