Σύμφωνα με τον Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 94 έως 100 του Ν. 4314/2014 κάθε μέλος καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Με την υπ αρ 78030 Υπουργική απόφαση (3586/Β/31-12-2014) η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. είναι ανατποδοτική υπηρεσία έως και το 2017 και όπως όλες οι ανταποδοτικές υπηρεσίες παρέχονται με καταβολή στο οικείο Επιμελητήριο ετήσιας συνδρομής ως εξής :

* οι ανωτέρω συνδρομές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4 %

Σύμφωνα με τον ν. 4497/2017 από 01.01.2018, η συνδρομή προς το Επιμελητήριο Λασιθίου καθίσταται προαιρετική. Καταβάλλεται υποχρεωτικά μόνο από τις επιχειρήσεις που θα επιθυμήσουν να λαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του φορέα, όπως αυτές περιλαμβάνεται στον κατάλογο ανταποδοτικών υπηρεσιών .

Ο κατάλογος ανταποδοτικών υπηρεσιών βρίσκεται στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου www.epimlas.gr

Πηγή : Ανατολή