Στα 20,21 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας F.G. Europe ΑΕ στην εσωτερική αγορά, το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 16,78 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 20,44%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, σε επίπεδο ομίλου:

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν, στις 30 Ιουνίου 2019, στα 54,12 εκατ. ευρώ έναντι 48,75 εκατ. ευρώ, στις 30 Ιουνίου 2018.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, μειωμένα κατά 8,21%, διαμορφώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στα 12,30 εκατ. ευρώ έναντι 13,40 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε σε 22,73%, μειωμένος έναντι αυτού του εξαμήνου του 2018 (27,48%).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 30,36% και διαμορφώθηκαν στα 6,14 εκατ. ευρώ από 4,71 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 11,35% από 9,65%, το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν, την 30ή Ιουνίου 2019, στα 47,37 εκατ. ευρώ, λόγω της πώλησης του 51% της ιταλικής θυγατρικής και της πώλησης του 100% των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του ομίλου παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 38,35% (46,57 εκατ. ευρώ, την 30ή Ιουνίου 2019, από 33,66 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2018), κυρίως, λόγω της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας.

Μείωση κατά 14,11% κατέγραψαν τα αποθέματα του ομίλου, την 30ή Ιουνίου 2019, ανερχόμενα στα 38,34 εκατ. ευρώ έναντι 44,64 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2018, λόγω, κυρίως της μείωσης των αποθεμάτων της Ιταλίας, τα οποία προορίζονταν για την ιταλική εταιρεία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, σημαντικά αυξημένα, ανήλθαν, την 30ή Ιουνίου 2019, στα 57,28 εκατ. ευρώ έναντι 2,60 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, λόγω της είσπραξης του τιμήματος των 55 εκατ. ευρώ από την πώληση των τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών της R.F. ENERGY A.E.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,10% (στα 122,11 εκατ. ευρώ από 115,08 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, λόγω, κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας.

Σε επίπεδο μητρικής:

Οι πωλήσεις κλιματιστικών, το πρώτο εξάμηνο του 2019, ανήλθαν στα 44,05 εκατ. ευρώ έναντι 40,92 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αυξημένες κατά 7,65%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 17,93%, διαμορφούμενες στα 16,77 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 14,22 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι λευκές συσκευές ESKIMO και HITACHI αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 34,37%, ανερχόμενες, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στα 3,44 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 2,56 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση κατά 9,22% (από 43,48 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2018, στα 47,49 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2019), λόγω, κυρίως της αύξησης των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.

Τα μικτά κέρδη της περιόδου, παρά τη σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων, εμφανίστηκαν μειωμένα, ανερχόμενα, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στα 8,43 εκατ. ευρώ έναντι 9,31 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό κέρδος EBITDA διαμορφώθηκε, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στα 2,01 εκατ. ευρώ έναντι 3,04 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας μείωση 51,24%. Το λειτουργικό περιθώριο από 7%, το πρώτο εξάμηνο του 2018, μειώθηκε, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο 4,23%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας, λόγω, κυρίως του κέρδους που προέκυψε από την πώληση του 51% της θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία, διαμορφώθηκαν, το πρώτο εξάμηνο του 2019, στα 5,65 εκατ. ευρώ από 1,42 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,94 εκατ. ευρώ.

Τα αποθέματα της εταιρείας εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 16,32%, ανερχόμενα στα 35,36 εκατ. ευρώ έναντι 42,26 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 51,48% και ανήλθαν στα 48,67 εκατ. ευρώ έναντι 32,13 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εν λόγω αύξηση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας των πωλήσεων. Το ύψος των απαιτήσεων αναμένεται να μειωθεί με τη ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόμενους μήνες του έτους.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 105,76 εκατ. ευρώ έναντι υποχρεώσεων 92,35 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2018, λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν τους προσεχείς μήνες, βάσει του προγράμματος πληρωμών της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, στις 16 Ιουλίου 2019, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED προς τους μετόχους της εταιρείας F.G. EUROPE AE για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 0,492 ευρώ ανά μετοχή. Την 16η Αυγούστου 2019, ολοκληρώθηκε η προθεσμία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η εταιρεία SILANER INVESTMENTS LIMITED. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η προτείνουσα εταιρεία κατέχει ήδη ποσοστό μετοχών της εταιρείας 97,49% και ότι έχει την πρόθεση να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 του ν. 3461/2006, έχει ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει την άσκηση του δικαιώματός της να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών της F.G. EUROPE AE τις οποίες δεν κατέχει ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Η εξαγορά των μετοχών αυτών θα γίνει στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στην τιμή των 0,492 ευρώ ανά μετοχή, τοις μετρητοίς.