Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 18.30

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 25/02/2020

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020 λόγω τροπ/σης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. έτους 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ Δράση, για την υλοποίηση των «Μελετών Ενίσχυσης και αναβάθμισης των αντιπλημμυρικών υποδομών σε περιοχές του Πλατανιά και Γερανίου Δήμου Πλατανιά – Προστασία περιβαλλοντικών υποδομών του Δήμου έναντι ζημιών από πλημμύρες», προϋπολογισμού 84.000,00€

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V και τις τροποποιήσεις της, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του ΕΑΓΜΕ με τίτλο «TΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για το έτος 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και υπηρεσιών δημιουργίας και συντήρησης πεζοπορικών διαδρομών - Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Άδεια έγκρισης εισόδου εξόδου για τα «Διαμερίσματα Ακτή Γερανιώτη» ευρισκομένων εκτός οικισμού Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδού – Ανάπλαση πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Πλατανιά, Κοντομαρίου, Μάλεμε»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Παράταση προθεσμίας έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΠΡΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ”

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 26/10/2017 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Kατανομή πίστωσης ποσού 46.430,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 (Α΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Δαράκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Παροχή δικαιώματος κοινής χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου της Κοινότητας Γερανίου Δήμου Πλατανιά στον «Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου» για την υλοποίηση των κοινωφελών δράσεων και σκοπών του, τοπικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Παροχή δικαιώματος κοινής χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Συριλίου, στον «Πολιτιστικό Σύνδεσμο Συριλίου – Ελληνικού - Μετοχίου “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”» για την υλοποίηση των κοινωφελών δράσεων και σκοπών του, τοπικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμό 209/20-08-2019 απόφασης, του οικείου, Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 22ο: Έγκριση της με αριθμ. 1/2020 Απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: «Διατήρηση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κολυμβαρίου και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Βίγλη Γεώργιο του Σταύρου, κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Κατσουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κάτοικο κοινότητας Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Περουλάκη Δημήτρη του Ευαγγέλου, κάτοικο Βατόλακκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά