Καί βέβαια μέχρι τώρα δέν ἔχω ᾿δεῖ πουθενά, κανέναν νά κάνῃ σκέψεις γιά τήν οἰκονομική καταστροφή πού θά ἔλθῃ μετά ἀπό τόσο χρονικό διάστημα πού ἔχουν σταματήσῃ ὅλες οἱ ἐπαγγελματικές δραστηριότητες καί νέκρωσε ἡ ἀγορά.
Κανένας δέν λέει γιά τό παγκόσμιο ΚΡΑΧΧΧΧΧΧΧΧ πού θά «σκάσῃ» σάν βόμβα στήν μούρη μας, μέ ὅλα τά κακά ἐπακόλουθα…
Καί βέβαια μέ πιθανότητα ἑνός παγκοσμίου πολέμου, μέ τά ὅπλα αὐτή τήν φορά».
(Πελασγική : Νά μέ συγχωρέσῃ ὁ φῖλος γιά τήν πρωτοβουλία περί τονισμοῦ.)Ἀπαντῶ,λοιπόν :

Ναί,αὐτή ἡ παράμετρος τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῆς γενικότερης στασιμότητος τῆς παραγωγικῆς μηχανῆς,θά ἔχῃ ὁλέθρια ἀποτελέσματα.Ἀπό οἰκονομικῆς πλευρᾶς φαίνεται πώς θέτει τά θεμέλια ἑνός ὁλοκληρωτικοῦ,παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως,κομμουνιστικοῦ τύπου.Καί προφανῶς αὐτό θά προσπαθήσουν νά τό ἐπιτύχουν μέ τήν ἀποδοχή ὅλου τοῦ κόσμου ὑπό τήν ἀπειλήν ἑνός ἀνεξελέγκτου παγκοσμίου πολέμου.
Εἶναι ἕνας ἐφιάλτης ὁ ὁποῖος εὔχομαι νά μήν συμβῇ.

Ὅμως ὑπάρχει καί κάτι ἀκόμη πιό σοβαρό :
ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ αὐτός ὁ ἐγκλεισμός τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο,ἀπό ψυχολογικῆς πλευρᾶς ;

**

Θέλω νά πιστεύω (καί εἶμαι πολύ πιό κοντά σέ κάτι τέτοιο) πώς τελικῶς θά γίνουμε ὅλοι μάρτυρες τῆς πτώσεως τῶν σατανιστῶν-καμπαλιστῶν,τοῦ τέλους ἐπικυριαρχίας τῶν ἑρπετῶν καί ὄχι μιᾶς μάχης πού ἠττημένοι θά εἶναι καί πάλιν οἱ ἄνθρωποι…

Προσευχή καί Πίστιν !
Ἡ Πελασγική

****
sxolianews**