Οι εταιρείες που θα ανταγωνιστούν για τη θέση του τεχνικού συμβούλου σχετικά με το σχεδιασμό των κινήτρων στήριξης των επιχειρήσεων

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν βάλει τις… μηχανές στο φουλ, με στόχο το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης να κινηθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Βασικός πυλώνας, αλλά και προϋπόθεση, αυτής της πρωτοφανούς για τη χώρα αλλαγής χαρακτήρα και παραγωγικού προσανατολισμού ολόκληρων περιοχών, είναι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, «τρέχουν» ή δρομολογούνται διαγωνισμοί για τις εταιρείες που θα αναλάβουν συγκεκριμένα τμήματα του σχεδιασμού προκειμένου να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο μηχανισμός.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα του ΣΔΑΜ είναι η παροχή κινήτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. Έτσι, το ΥΠΕΝ προχώρησε χθες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης κατά την προετοιμασία νομοθετικού πλαισίου παροχής κινήτρων στήριξης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Από τον επικαιροποιημένο κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κάλεσε τρεις συμβουλευτικές εταιρείες να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 21 Μαΐου, ενώ ως ανώτατο όριο για την αμοιβή του αναδόχου έχει τεθεί το ποσό των 60.000 ευρώ (και με τον ΦΠΑ 74.400 ευρώ).

Η επιλογή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Οι τρεις εταιρείες που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές είναι η Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (με επικεφαλής τον Βασίλη Ρεγκούζα), η ΑΤ Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης (Παναγιώτης Αθανασόπουλος) και η ICAP Advisory (με επικεφαλής τον Νικήτα Κωνσταντέλλο).

Ποιο είναι το αντικείμενο της σύμβασης

Στο σκεπτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφέρεται το γενικό πλαίσιο με βάση το οποίο οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Φλώρινα) και της Μεγαλόπολης, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολυετούς και μονόπλευρης εστίασης στη λιγνιτική δραστηριότητα, σε αντίθεση και σε βάρος όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Έτσι, οι προϋπάρχοντες παραγωγικοί κλάδοι είτε έχουν ατονήσει είτε έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ οι υφιστάμενες δραστηριότητες αδυνατούν να απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό, λόγω και της συρρίκνωσης και γήρανσης των τοπικών πληθυσμών. Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τον προσδιορισμό στρατηγικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιοχών αυτών προβλέπει ένα πλέγμα μέτρων και κινήτρων, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Όπως τονίζεται, τα κίνητρα θα σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να συγκροτηθεί ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές μετάβασης όπως αυτές προσδιορίζονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να στραφεί η τοπική οικονομία σε άλλους παραγωγικούς τομείς και να ενισχυθεί η απασχόληση.

Το ύψος και το είδος των κινήτρων θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του θεσμικού καθεστώτος παροχής κινήτρων, αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η τεχνική υποστήριξη με την παροχή της κατάλληλης τεκμηρίωσης (κλαδικά στοιχεία, δείκτες κ.ά.) και την υποβολή προτάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή για την επιλογή του βέλτιστου θεσμικού πλαισίου – πλέγματος κινήτρων.

Τα κίνητρα θα στοχεύουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων – νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές.

Ο ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούμενη τεκμηρίωση και τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό του νέου θεσμικού πλαισίου (σχεδίου νόμου) παροχής κινήτρων και ιδίως τεχνική υποστήριξη και παροχή κλαδικών στοιχείων, δεικτών και λοιπού τεκμηριωτικού υλικού προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Θα χρειαστεί, ειδικότερα, τεκμηρίωση και προτάσεις όσον αφορά τον προσδιορισμό:

– της στόχευσης του νέου καθεστώτος τόσο σε ότι αφορά στην προσέλκυση νέων επενδύσεων όσο και σε ότι αφορά στη στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων

-των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δύναται να ωφεληθούν από το νέο πλέγμα κινήτρων

-του είδους των παρεχόμενων κινήτρων κατά περίπτωση, όπως κεφαλαιακές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα, επιδότηση λειτουργικών δαπανών, επιδότηση κόστους απασχόλησης, αδειοδοτικά κίνητρα

– των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των νέων κινήτρων λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις εφαρμογής του υφιστάμενου κοινοτικού θεσμικού πλαισίου.

-των αρμόδιων φορέων παροχής και διαχείρισης των κινήτρων κατά περίπτωση.

Ακόμη θα πρέπει να κατατεθεί πρόταση σχεδιασμού του συστήματος αξιολόγησης των αιτήσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων

Η διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. και το Ειδικό Καθεστώς

Το δεύτερο βασικό σκέλος της σύμβασης αφορά την τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, με βάση το κοινοτικό πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων, αναδείχθηκε ότι τα εγκεκριμένα κίνητρα δεν επαρκούν για να προσελκύσουν πολυτομεακές επενδύσεις, ικανές να ισορροπήσουν τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης από τη διαδικασία μετάβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει το πλαίσιο παροχής κινήτρων να εγκριθεί από τις υπηρεσίες της ΕΕ, ως Ειδικό Καθεστώς. Έτσι, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχοντας την αναγκαία τεκμηρίωση όπου ζητηθεί.