Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.

«φθείρεται δὴ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ τῆς μεσότητος σῴζεται».
[Ηθικά Νικομάχεια Β΄1104a]

esxatianasxesi

===